Kulingen sto i en krevende situasjon ved begynnelsen av 2023, med minimalt med ressurser tilgjengelig og en vanskelig rekrutteringsprosess foran seg. Midlertidige løsninger, når det gjelder ansatte, har preget arbeidshverdagen. Det siste halvåret har vi fått på plass mer permanente løsninger som har lettet denne situasjonen. Likevel har vi enda en vei å gå med rekruttering.

Det siste halvåret har vi også gjort byttet fra gamle til nye systemer og det har vært spennende og utfordrende. Vi har vært igjennom mye opplæring, prøving og feiling som har ført til at vi nå for alvor er en del av Polaris-systemet og har større og bedre kontroll på det produktet vi leverer - som jo er lokalavis på nett og papir.

I august og september rekrutterte Kulingen Malin Bakken Ulsnæs og Hege Kristin Hagen- begge som nyhetsjournalister. Etter at redaktørrollen ble ledig fra 1.desember overtok Malin ansvaret. Den redaksjonelle staben består i dag av Malin og Hege, med en pågående rekrutteringsprosess for å få tak i en til journalist.

Også i staben er Rikke Mikkelborg som har ansvar for alt av markedsinnhold i Kulingen.

Hege Kristin Hagen ble med på laget i september og jobber nå som journalist i Kulingen. Foto: Ingunn Annie Dahle

Kulingen har gjort stor fremgang i løpet av det siste halvåret. Vi har økt tilstedeværelsen vår i hele vårt dekningsområde som er totalt tre kommuner - Meløy, Rødøy og Gildeskål og har nå en mer jevn fordeling av saker i alle tre kommunene.

Vi har økt sidevisningene våre betraktelig på nett - vår dårligste måned i første halvår av 2023 hadde vi totalt 30.000 sidevisninger. I oktober, november og desember hadde vi henholdsvis 141 000, 179 000 og 157 000 sidevisninger. Det som var månedlig sidevisninger første halvår har altså blitt ukentlige sidevisninger andre halvår.

Fakta om Kulingen

 • Utgiversted: Ørnes

 • Daglige lesere totalt: Ikke tall på

 • Daglige lesere på nett: Ikke tall på

 • Daglige lesere på mobil: Ikke tall på

 • Papirutgave: Hver onsdag

 • Redaksjonelle årsverk: To redaksjonelle årsverk

 • Antall sider produsert: ca. 1900 sider produsert

 • Fordeling redaksjonelt stoff/annonser: Estimert 60/40

 • Antall lederartikler: Usikkert på grunn av bytte av systemer.

 • Antall kommentarer: ca.10

 • Antall leserinnlegg på nett: ca. 70.

 • Antall refuserte leserinnlegg: 0

 • Antall gjestekommentarer: ca. 8

 • Antall kronikker: 0

 • Ansvarlig redaktør: Malin Bakken Ulsnæs

I august begynte Malin Bakken Ulsnæs i jobben som journalist i Kulingen. 1. desember 2023 tok hun over som ansvarlig redaktør i Kulingen. Foto: Hege Kristin Hagen

Mål og prioriteringer:

I 2023 har målet vært å opprettholde forsvarlig drift, være i stand til å fortsette å gi ut papirutgave en gang i uken og opprettholde frekvens på nett. På bakgrunn av lite ressurser tilgjengelig i staben har vi ikke hatt anledning til å ha mer ambisiøse mål enn det. Kulingens mål fremover er å fortsette å dekke vårt dekningsområde i like stor grad som i dag og levere gode saker med bredde i innhold. Vi mener god kvalitet hos oss ligger i en variasjon i type saker og at vi kan by på innhold som engasjerer og interesserer flest mulig.

Våre lesere ønsker i stor grad å lese om lokalt stoff, kjente ansikt og det som er tett på. Derfor skriver vi mye om lokale fjes, lokalt næringsliv og smått og stort som rører seg. Vi har etablert flere spalter, blant annet «Gjesten og «20 spørsmål» som fokuserer på akkurat dette. I disse spaltene blir man kjent med spennende og engasjerte mennesker i vårt dekningsområde og disse sakene virker til å være godt mottatt av våre lesere. Kulingen har også tidligere fått tilbakemelding på at vi er for svak på politikk. Der har journalist Hege Kristin Hagen tatt ansvar og har nå stålkontroll på lokalt kommunestyre og dekning av lokalpolitikken.

I gjennom høsten har vi gått fra en daglig frekvens på fire til tre saker om dagen. Denne nedgangen skjedde etter at vi ble en mindre i redaksjonen. Denne frekvensen fungerer greit for oss, og vi klarer stort sett å opprettholde gode lesertall på nettsiden vår.

Etter hvert som vi, forhåpentligvis, blir en til i redaksjonen har vi som mål på sikt å gå tilbake til fire saker.

Avisens samfunnsrolle

Meløy i 2023 har vært preget av et høyt antall dødsulykker. Fire unge mennesker døde i løpet av året i bil - og båtulykker og dette har vært krevende saker for Kulingen å dekke. Det er små forhold og tett på og det dukker opp enormt mange etiske vurderinger når slike hendelser skjer. Vi har bevisst valgt å dekke disse sakene nøkternt og fokusere på informasjonsformidling fremfor å lage mest mulig stoff ut av sakene. Andre aviser som Avisa Nordland, NRK og VG har også dekket disse sakene i stort omfang og på helt andre måter enn Kulingen har valgt å gjort. Selv med lite ressurser opplever vi at vi har klart å dekke disse hendelsene på en sannferdig, rettferdig og omtenksom måte, også i etterkant.

Kommunevalget i 2023 ble en heftig men spennende periode for redaksjonen med mye trykk. Her fikk nye journalister bratt læringskurve på politikken og saker som ble viktige var blant annet om skolesammenslåing, eiendomsskatt og samlokalisering av legekontorer. I tillegg til dette har vi publisert en del politiske kommentarer i forbindelse med valget som har bidratt til god debatt hos våre lesere og flere leserinnlegg.

Våre best leste saker i 2023:

Åpen:

1. Snøskred i Meløy - en person omkommet

2. Har funnet savnet mann

3. Trafikkulykke i Svartistunnelen

4. Skal stenge dørene for godt

5. Kraftig jordskjelv

Bak betalingsmur:

1. Tatt for ruspåvirket kjøring - politiet tipset av publikum

2. Bruker 4,5 millioner på toalett som er ute av drift: Mener det er en investering

3. Viser muskler: Satser stort i Meløy og Rødøy

4. Oppturer og nedturer - trives med mixen

5. Brannstasjon i forfall

Priser

Kulingen har verken delt ut eller mottatt noen priser i år.

Journalistfaglig utvikling

Kulingen har måttet gjøre en del harde prioriteringer på sakene vi velger å dekke og noen ganger har vi lyktes med å komme med nyheter først, andre ganger har vi blitt slått av andre medier. Kulingen har stort sett bare Avisa Nordland som konkurrent på saker, og innimellom slår vi de på å være først. Det er gøy!

Vi har hatt bratt læringskurve på politiske systemer og prosesser og har brukt en del tid på å sette oss inn i dette.

Primært har den journalistiske utviklingen i løpet av året kommet av konstruktive tilbakemeldinger på saker og «learning by doing». Av ressursmessige årsaker har vi ikke hatt anledning til annet faglig påfyll.

Etikk

Kulingen har ikke vært klaget inn til PFU i 2023. Ved to anledninger har redaktøren valgt å ikke trykke saker av hensyn til god presseskikk.

Kilder

Kildebruk er ofte noe vi diskuterer i redaksjonen. Det er fristende å benytte seg av de samme, gamle kildene gang på gang fordi de gir deg det du trenger når du trenger det. Ordføreren og kommunedirektøren er her klart et godt eksempel på en sånn kilde. Vi jobber stadig med å bli flinkere til å variere kildebruken vår. Vi mener dog vi er god på å slippe til kvinnelige kilder og yngre kilder.

Sigurd Stormo (t.v) er ordfører i Meløy kommune og Arne Johansen er kommunedirektør. Foto: Malin Bakken Ulsnæs

Spørsmål fra Polaris-stiftelsen

1.Redaktørens ansvar og plikter er fundamentet for pressens rolle i samfunnet. Redaktøransvaret er også lovfestet. Hva mener du er dine viktigste oppgaver som redaktør? Nevn kort tre punkter.

– Til enhver tid sikre at mediehuset etterlever retningslinjer for god presseskikk og ikke utsetter enkeltindivider, bedrifter eller institusjoner for urettmessig eller ikke sannferdig kritikk.

– Legge til rette for at flest mulig stemmer i samfunnet blir hørt. Ha en god og variert kildebruk, være nøye med tilsvar og oppfølgingssaker. Legge til rette for debatt og la folk, i stor grad, få uttale seg slik de vil.

– Pushe og oppfordre journalistene til å tørre å utøve avisens samfunnsansvar og rette kritiske blikk dit det trengs. Ha ryggen til journalistene og støtte opp i krevende saker slik at det å «stå i stormen» blir lettere.

2.De redaktørstyrte mediene er avhengig av tillit og troverdighet, og de må derfor verne om sin uavhengighet og integritet. Samtidig er de fleste journalister og redaktører samfunnsengasjerte mennesker. Hvilken policy har dere for medarbeideres engasjement på sosiale medier? Er det fritt frem for å uttrykke egne synspunkter og meninger om aktuelle og kontroversielle spørsmål?

Kulingen har som utgangspunkt at våre journalister i størst mulig grad skal være «usynlige» i personlige sosiale medier. Det er fritt frem å være til stedet på akkurat de plattformer man ønsker selv, men man skal ikke uttrykke meninger rundt temaer som kan resultere i at man oppfattes som forutinntatt når man skal løse saker som journalist. Dette er en vanskelig balanse ettersom man ikke ønsker å sensurere eller gi munnkurv. Det er i stor grad en balansegang journalistene får tillit til å vurdere selv.

3.Stadig mer stoff – både tekst og bilder – skapes av, eller har sitt opphav i, kunstig intelligens (KI). Hvordan påvirkes grunnleggende journalistiske prinsipper som kildekritikk, faktakontroll og åpenhet av KI? Hvordan kan vi sikre oss mot skjulte agendaer, unøyaktigheter og løgn generert av KI?

Det er viktig å ha mennesker i alle ledd, selv om KI er en viktig «assistent» og kommer til å bli brukt mer og mer i årene som kommer. Å ha mennesker som tar vurderinger, innhenter informasjon og trykker «publiser» er viktig for å sikre korrekt og sannferdig informasjonsflyt fra mediehus. Det vil nok, om ikke lenge, være viktig å utvikle verktøy som har som jobb å avsløre om noe er laget av KI, slik at man i minst mulig grad videreformidler informasjon som viser seg å være løgn, unøyaktig eller har en skjult agenda. Dagens KI er såpass avansert at det vil være vanskelig for det blotte, og menneskelige, øyet å avsløre all KI.