Kommunestyret i Gildeskål har gitt rådmannen fullmakt til å gå videre med  prosjektet som skal skaffe Inndyr sju omsorgsboliger med heldøgns tjeneste.

I deres siste møte godkjente de skisseprosjektet og ei kostnadsramme på inntil 30 millioner kroner. Nå er det opptil Helge D. Akerhaugen å godkjenne videre detaljprosjektering og konkurransegrunnlag, før anbudet lyses ut.

Bofellesskap

Boligpolitisk handlingsplan for 2017-20 definerte et behov på 6 omsorgsboliger med heldøgns omsorg i Gildeskål. Behovet er nå økt til sju boliger. Disse boligene tenkes organisert som et bofellesskap med fellesareal og personalbase, og er spesielt tiltenkt personer med utviklingshemming, psykiske lidelser eller annen kognitiv svikt. Flere utviklingshemmede og personer med psykiske lidelser bor i dag i boliger som er tiltenkt andre brukergrupper, enheter som kan frigis til andre formål når omsorgsboligene står ferdige. I saksutredningen finner vi at omsorgsboliger organisert som bofellesskap vil effektivisere tjenestene, gi et bedre faglig tilbud og øke tryggheten for beboerne.

30 millioner

Skissen fra ei prosjektgruppe som har jobbet sammen med Norconsult AS er nå godkjent. Kostnadsrammen på inntil 30 millioner kroner tenkes finansiert ved låneopptak på 14,3 millioner. Investeringstilskudd fra Husbanken vil utgjøre 10,7 millioner kroner og momskompensasjon 5,5 millioner. Investeringstilskuddet skal stimulere kommunene til å fornøye og øke tilbudet av plasser i sykehjem og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester. Det forutsetter at boligene har universell utforming, sprinkleranlegg, energieffektive løsninger og tilfredsstiller kravene i arbeidsmiljøloven. Slike boliger skal også tilrettelegges for velferdsteknologi.

I kostnadsrammen ligger grunnarbeider, riving og deponering av eksisterende bygningsmasse på tomta der det nye bofellesskapet skal stå.