Kommunalsjef Kristin Eide bekrefter at det jobbes aktivt for å ta ned tallet på meløypasienter som ligger ferdigbehandlet ved Nordlandssykehuset.

- Vår primære bekymring gjelder pasientene. Å gi dem et forsvarlig tilbud ut fra sykdomsbilde og funksjoner er det viktigste, vi må hele tiden balansere på hva som er forsvarlig. Men administrasjonen deler bekymringene for de høye tallene, sier Eide til Framtia.

Komplekst

Kommunalsjefen hevder det ligger et komplekst årsaksbilde bak liggedøgnene.

Mye handler om kapasiteten på plasser hjemme i Meløy. At man ikke klarer å få på plass nødvendige tjenester raskt nok i hjemmetjenesten, er også en medvirkende årsak. Med høy gjennomsnittsalder, kompliserte sykdomstilfeller og større funksjonsfall kreves det mer av personellet som skal utøve pleieoppgavene, og det er mangel på sykepleiere i tjenesten. Nå planlegges det å samkjøre sykepleierstillinger i Søndre, slik at det kan bli et natt-tilbud i hjemmetjenesten. Det betyr igjen at flere pasienter kan tas hjem til sør og få et døgnkontinuerlig pleietilbud.

- Vi vurderer muligheten av å sette inn fast bemanning ved Glomfjord bo- og omsorgssenter, og også å knytte en døgnbemanning til andre aktuelle omsorgsboliger.

Kan spare på turnus

- Rådmannen skisserer at utgiftene til liggedøgnene primært må tas av helse og omsorgsbudsjettet. Er det virkelig mer å hente der? - Vi har noe handlingsrom innenfor eksisterende rammer, og det ligger muligheter gjennom bedre turnusplanlegging. Det skal vi jobbe med nå i juni. - Avdelingsleder ved samhandlingsavdelingen hevder det er lite samsvar mellom politikk, administrasjon og fag. Var det veloverveid å legge ned omsorgsplasser når resultatene blir som dette? - Å legge ned Ørneshaugen var et politisk vedtak vi måtte følge opp. - Har kommunepolitikerne nok kunnskap til å skulle vurdere omsorgsbehovet og antall omsorgsplasser i Meløy kommune? - Dette er noe av spillereglene i et demokrati. Vår oppgave er å være aktivt på banen og gi politikerne et informert grunnlag å styre ut fra. - Foretar kommunen seg noe for å skape midlertidige omsorgsplasser i påvente av nytt sykehjem? - Vi er inne og gjør vurderinger. Hvordan løsningen kan bli, vet vi ikke nå.