- Vi hadde kun gårds- og bruksnummer, forteller oppmålingsingeniør Bjørnar Thoresen.

Siden 2007 sier lovverket at det skal være offisielle adresser. Derfor er omtrent 2300 matrikkeladresser i vår kommune blitt endret til vei- eller områdenavn

Datakart: Veiadresser og husnummer er kommet på de digitale kartene forteller oppmålingsingeniør Bjørnar Thoresen.

Omfattende byråkrati Arbeidet ble påbegynt i 2010–2011 med Formannskapet som navneutvalg. Lokalutvalgene fikk til oppgave å komme med lokale navneforslag, men de kunne ikke bli vedtatt før Statens kartverk hadde gjort sine vurderinger.

Det var ønskelig å bruke gamle navn, men i noen tilfeller var det uklarheter om hvordan de skulle skrives. Da fikk kommunen ei liste over aktuelle skrivemåter fra Stadnavntjenesten.

- Veinavn som ikke uten videre kunne godkjennes, fikk kun et veinummer. De er brukt på flere plasser i et par år mens vi ventet på endelig godkjenning.

Områder med bosetning viktigst Navneutvalget valgte å konsentrere sitt arbeid om tettbygde områder der det er flere veier, og størst behov.

- Myndighetene vil gjerne at adressen skal knyttes til hovedveien. Det bør minimum være fire til fem hus på en sidevei før den skal få sitt eget navn.

Bjørnar forteller at hyttene oppe på Sundsfjordfjellet, og husene på Fleina, Femris og Sørfugløy der det ikke er fast bosetning, har adresser og nummer. Lovverket sier at buene på holmene også skal ha det, men han er usikker på behovet.

Ulike navn på samme vei I første fase av arbeidet med veinavnene kom det forslag om at kystriksveistrekningen i Gildeskål fra Grimstad og helt fram til øverst i Ertenvågdalen kunne hete Kystveien

- Men når alle næringsbygg, boliger og hytter skal ha en adresse med nummer, ville vi fått firesifrede tall lengst nord.

Derfor ble det bestemt at veien skulle deles opp i parseller.

- Helt i sør heter kystriksveien Grimstadveien og Mevikveien. Når Sundsfjord er passert, er adressen Holmsundfjorden til det blir Kjøpstadveien og deretter Nordfjorden

Veiskilt I alle veikryss skal det stå et skilt som viser veiens navn, men de skal også vise avgreiningene til de ulike husnumrene, forteller Bjørnar.

- Statens vegvesen har gitt tillatelse til å sette navneskilt på toppen av vikepliktskilt. De vil gi opplysninger om hvilken vei og område du svinger inn på fra hovedveien.

Etter oppsatt plan skal skiltene komme opp til våren. Det vil koste ganske mye, men han regner med at det blir ført opp penger på kommunens budsjett.

Husnummer gir sikkerhet I følge forskrift om husnummerskilt skal huseiere som har fått tildelt adressenummer sette opp skilt på egen eiendom.

Bjørnar minner om at de skal være synlige fra veien, fordi det handler om sikkerhet. Både ambulanse, brannvesen og politi må ha en konkret veiadresse å rykke ut til.

- Jeg vet om tilfeller der sykebilen ikke fant fram til folk som hadde fått hjerteproblemer.

Det er jo tragisk, for det er meningen at nummerering skal bidra til at folk får rask hjelp.