Også Gildeskål har høye sykefraværstall i kommunal sektor. Pr. 30 juni i år hadde kommunen 11.3 prosent sykefravær blant sine ansatte.

Det viser et sammendrag over halvårig sykefravær i perioden 2012 – 2017. Til samme tid i fjor, 2016, var totalt sykefravær på 8,6 prosent. Det totale sykefraværet for hele 2016 var 8,7 prosent.

Av oversikten er det pleie/omsorg og oppvekst/kultur som har de høyeste tallene. Oppvekst/ kultur har ei nær ei dobling i sykefraværet fra første halvår 2016 (6,4 prosent) til første halvår 2017 (12,4 prosent).  For ansatte i omsorg, er tallet for første halvdel av 2017 13,4 prosent, en liten økning fra samme periode i fjor (11,5 prosent).

Samarbeidsorgan

Framtia får opplyst at kommunen har nå etablert ei tilretteleggingsgruppe som setter fokus på å på ansatte tilbake i arbeidsrelatert aktivitet. Økt nærvær gjennom en mer strukturert organisering av oppfølgingsmøter er målet. Tilretteleggingsgruppa har faste representanter fra de ansatte, arbeidsgiver, Nav, IA-kontakt lege og tillitsvalgt og har møte hver måned. Hit kan alle type saker meldes, f.eks. der ansatte står i fare for å bli sykemeldt, når ansatte et blitt sykemeldt og leder trenger bistand for å finne tiltak, eller i vanskelige saker eller der det er dårlig samspill mellom den sykemeldte og nærmeste leder.

Raskt tilbake

Dette samarbeidsorganet drøfter ulike virkemidler, muligheter og tiltak for å unngå sykefravær/eller få den sykemeldte tilbake til arbeidet. Alle regionale helseforetak har nå tilbud til sykemeldte arbeidstakere som kan ha nytte av raskere behandling for å komme tilbake til arbeid. Tilbudet er også aktuelt for arbeidstakere som står i fare for å bli sykemeldt. Det er fastlege som henviser til ordningen. Andrer tiltak kan være tilrettelegging på egen arbeidsplass gjennom arbeidsplass – og arbeidsevne vurdering. Intern/ekstern arbeidsutprøving og intern omplassering er andre mulige tiltak. Gildeskål kommune er i startgropa med å arrangere lederutvikling for kommunens ledere med fokus på arbeidsmiljø. Det er også iverksatt frisklivssentral i kommunen.

Kilde: Gildeskål kommune

Framtia har gjentatte ganger forsøkt å få en kommentar til utviklingen i sykefraværet fra rådmann Helge A. Akerhaugen, men har ikke lykkes i det.