Flertallsgruppen i Rødøy

Det gamle kloke ordtaket å sette tæring etter næring, sier oss at vi må sette forbruket etter hva vi har til rådighet.

Rødøy kommunen har mye penger, men har en forholdsvis dyr drift. Vi er for avhengig av Havbruksfondets midler inn i driften. Dette ønsker flertallsgruppen å se på gjennom å sette av midler til et omstillingsprosjekt. Det er lurt å bruke midler av disposisjonsfondet til omstilling, mens vi har de.

Vi må tørre å se på driften vår – kan vi drive smartere, og mer effektivt? Hvordan prioriterer vi innenfor drift?

Flertallsgruppen i Rødøy ønsker å etterstrebe å beholde strukturen vi har i dag med våre desentraliserte skoler og 2 omsorgssentre. Vi har ikke tro på at sentralisering og sammenslåing vil øke bolysten eller tilflyttingen til Rødøy. Men - vi må tørre å se på måten vi drifter enhetene våre på, kanskje fins det andre og smartere løsninger som kan gi innsparing.

Rødøy kommune består av mange øykretser og båt fremstår som det viktigste og mest effektive fremkomstmiddel. Derfor har flertallsgruppen presentert «samfunnsbåt» som en mulig løsning på utfordringer tilknyttet hjemmetjenester, tekniske tjenester og andre kommunale tjenester, i vårt forslag til omstilling.

Vi ønsker også å legge bedre til rette for at eldre skal få bo lengre hjemme i tråd med Leve hele Livet- reformen. Vi har tro på at et omstillingsprosjekt kan sette oss i bedre stand til å takle fremtidens utfordringer.

Rødøy er blitt karakterisert som Norges mest kompliserte kommune, med en utfordrende geografi og spredt bosetting. Dette krever at vi finner mer effektive og fleksible måter å bruke våre ansatte på, innenfor en kostnadsramme vi kan leve med, og uten at det går ut over kvaliteten i tjenestene.

Kommunestyret har i økonomiplanen for 2022-2025 vedtatt midler til prosjektet «Prøv Rødøy», som formannskapet har jobbet med. Dette er et bolyst og tilflyttingsprosjekt. I prosjektet ligger det forslag om ett års gratis barnehage og ett års gratis husleie mm. Dette tror vi kan være positive bidrag for å få snudd trenden med synkende folketall.

Samlokalisering av hovedlegekontor og kommunens egen VTA- bedrift, Rødøy Produkter, er lagt inn i investeringsbudsjettet for 2022 og 2023. Samlokaliseringen skal være i Jektvik i det tidligere fiskebruket, der Rødøy produkter har sine lokaler i dag. Kommunens egen VTA-bedrift trenger sårt en oppgradert bygningsmasse som har universell utforming. Her har vi slått sammen investeringsmidlene til disse to prosjektene i ett. Vi tror dette vil gi en god samlokalisering med gode fremtidsrettede tjenester og god tilgjengelighet til innbyggerne våre.

Flertallsgruppen ønsker også å få opprettet BUA i Rødøy. BUA er en utlånssentral for sports- og friluftsutstyr. Tanken bak Bua er at barn og unge skal få mulighet til å prøve flere og mer varierte aktiviteter. Utstyret lånes ut gratis. Vi ønsker å lokalisere BUA til Rødøy Produkter, som skal drive tilbudet.

Andre små positive tiltak som vi ønsker å videreføre er «middag for seniorer». Det ble arrangert med koronamidler i høst med stor suksess, og vi ønsker at kommunen skal drive dette tilbudet videre 1-2 ganger pr år. «Helsesvømming» for voksne har vært et ønske fra flere kretser og dette har vi bedt om tas inn under vedtatt budsjett.

Flertallet har satt av midler hvert år fra 2023 til oppstart av asfaltering av kommunale veier. Dette tror vi vil være et positivt tiltak som etterhvert som det rulles ut i kommunen vil gi bolyst, i tillegg til innsparing på veivedlikehold over tid.

Det er ikke mye penger vi har flyttet på i årets budsjett, men vi har tatt inn videre drift ved Gjerøy skole, da vi mener det bør ligge i budsjett med tanke på at kommunestyret skal avgjøre videre drift i løpet av våren 2022. Flertallsgruppen ser denne saken i sammenheng med at Gjerøy bygdeutvikling har et tilflyttingsprosjekt på gang.

Når det gjelder næring har vi satt av midler til næringsområde i Vågaholmen, og til utvidelse av næringsområde på Nordnesøy i 2023 og 2024. Ellers er det landbaserte oppdrettsanlegget på Indre Rosøy påbegynt. Helgeland Smolts planer om etablering av smoltanlegg på Klubban i Værangfjord, og utvidelse i Reppen er spennende prosjekter som vi håper å se starten på snart.

Budsjett 2022 gir oss ikke stort handlingsrom, men flertallsgruppen har tatt grep for å få økonomien i Rødøy bærekraftig over tid, samtidig som vi ønsker å opprettholde og videreutvikle gode tjenester til innbyggerne i kommunen vår.

Flertallsgruppa/posisjonen i Rødøy