MEN: Nyheten har en stor bismak! Når nyheten presenteres av FRP’s eldreminister Listhaug, mener jeg dette er et rent valgkamputspill! Det tør være kjent at FRP har ledet an i kampen for å redusere kjøpekraften til landets pensjonister. De tre siste årene har pensjonistene fått redusert kjøpekraft, og det uten at vi har hatt mulighet til å forhandle! Et Eldreombud kommer neppe til å kunne hjelpe oss på dette området. Overfor landets pensjonister, som gjennom en lang yrkeskarriere har betalt inn til sin fremtidige pensjon, er reduksjonen i pensjonen dypt urettferdig. På forrige måneds utbetaling fra NAV, ble pensjonen min kalt stønad. Dette er ingen stønad!?

Hvorfor er jeg, som lokalpolitiker, opptatt av pensjonistene og de eldre’s situasjon? For det første er  jeg selv pensjonist, og kjenner til pensjonistenes hverdag. For det andre har jeg som lokalpolitiker i snart 4 år, som nestleder i Driftsutvalget Helse og Omsorg/Oppvekst, fått mer kunnskap innen dette området. For det tredje kjenner jeg til pensjonistenes store dugnadsengasjement innen lag og foreninger. Uten pensjonistenes store og frivillige innsats, ville mange lag og foreninger i Meløy kommune, hatt store problemer med å gjennomføre sine inntektsbringende tiltak. Som pensjonist ønsker jeg et aldersvennlig Meløy, med verdig og god eldreomsorg, med respekt for eldre og deres kompetanse, og et godt miljø på tvers av generasjoner. I Meløy er vi alle avhengig av hverandre, og må derfor spille på lag.

Vi pensjonister omtales gjerne som en byrde for samfunnet. Hva er grunnen til det? Belaster vi samfunnet unødig mye? Daglig hører vi om eldrebølgen som vil koste landet dyrt de kommende 10-årene. Vi kommer til å trenge mange flere hender innen Helse og Omsorg, i tillegg til flere omsorgsboliger og sykehjem. Norge kommer til å mangle flere tusen arbeidstakere innen Helse og Omsorg for å håndtere eldrebølgen. Faktum er at vi nærmer oss 1 million pensjonister i Norge i dag. 900 000 av disse vil til enhver tid være uten behov for ulike former for omsorgstilbud. For disse finnes det ingen definert eller formulert eldrepolitikk. Når politikerne uttaler at pensjonistene er en ressurs for samfunnet, burde dette følges opp med metodisk tenkning om hvordan denne ressursen skal komme enda bedre til nytte.

Stort sett er det slik at når vi går ut av arbeidslivet, forlater de fleste av oss også roller vi har i foreningslivet, organisasjonslivet og det politiske liv, ikke fordi formelle bestemmelser krever det, men mer fordi det på en måte forventes. Selv om tidene er forandret, er ikke synet på pensjonister særlig forandret i forhold til tidligere tider. Politikerne omtaler oss som en ressurs for samfunnet, med kompetanse på alle områder, og relevant erfaring og kunnskap. Så går de raskt over på omsorgspolitikk, der de forteller om planer og utvikling innenfor sykehjem, hjelp i hjemmet og andre svært viktige grep som er gjort eller skal gjøres. For de fleste politikere er eldrepolitikk og omsorgspolitikk en og samme sak, noe det absolutt ikke er.

I dag jobber mellom 20 og 30 % av de eldre til de passerer 70 år. Personlig har jeg søkt på jobber i Meløy, uten å nå opp i konkurransen. Skyldes dette alder eller kompetanse? Med mer enn 20 års ledererfaring bør det være en jobb jeg er kvalifisert til. Undersøkelser viser at pensjonister har minst like stor arbeidslyst som de hadde 10 år tidligere. Hvorfor skal da samfunnet ikke benytte seg av en slik ressurs? Dette er med å bekrefte at pensjonistene har mye å bidra med, også innenfor yrkeslivet og politikken. Likevel er vi som pensjonister, underrepresentert i kommunestyrer, fylkesting og Storting. Dette må vi gjøre noe med!

Hva med Meløy?

I Norge utgjør ca. 20 % av landets befolkning pensjonister. Dette burde framgå på partienes lister foran kommune- og fylkestingsvalget. Men gjør det det? En rask titt på partilistene i Meløy viser noe annet, siden de fleste partiene har 0 eller 1 kandidat over 67 år blant de 10 øverste på sine lister. Dette er langt unna de 20 % som det burde vært. Dette kan Meløy’s pensjonister gjøre noe med! For at vi pensjonister skal få større innflytelse på politikken som føres, sier jeg

KUMULER PENSJONISTER UNDER VALGET!

Dette er spesielt viktig under årets kommunevalg, siden Kommunestyret neste år skal vedta en ny Eldrerådsforskrift. Pensjonister i Formannskap og Kommunestyre vil kunne påvirke hvordan denne forskriften skal se ut. I tillegg bør Eldrerådet i kommunen brukes mer aktivt, og det er naturlig at  rådets leder skal ha møte- og talerett i formannskaps- og kommunestyremøter i saker som angår pensjonistene i Meløy kommune!

Mitt svar på overskriften er: Pensjonistene utgjør en stor ressurs i Meløy! Og flere av oss kan bidra enda mer, dersom vi slipper til.

Godt valg!

Svein Fredriksen

3. kandidat

Meløy Senterparti