Kommunestyret i Meløy har vedtatt å sette 16,4 millioner kroner fra Havbruksfondet på disposisjonsfond, med mulighet for å bruke pengene i løpet av fire år, med 4,1 millioner pr. år.

Havbruksfondets utbetaling til kommuner med havbruk er penger som kommer fra konsesjonssalg innen næringa, og skal bidra til å motivere for ytterligere satsing på havbruket. Pengene er frie midler som kommunene kan benytte som de selv ønsker.

Arild Kjerpeseth (Ap) foreslo å sette av 2 millioner til rentereguleringsfond for å møte renteøkning, og 2 millioner til investeringsfond for å ha egenkapital til framtidige prosjekter. Dette forslaget fikk delvis støtte i flere innlegg, mens blant annet Per Swensen mente at en så liten egenkapital ikke hadde så stor betydning ved senere låneopptak. Forslaget fikk bare Kjerpeseths stemme.

Ordfører Sigurd Stormo presiserte at disposisjonsfondet kunne brukes til det man hadde behov for, og at mange ulike fond ga dårligere oversikt. Etter et kort gruppemøte, ble innstillingen fra rådmannen enstemmig vedtatt av kommunestyret.

Gildeskål kommune fikk tildelt hele 27 millioner kroner fra Havbruksfondet. Beløpet kan disponeres slik kommunen ønsker, og Gildeskål kommunestyre har nå vedtatt å sette hele beløpet på disposisjonsfondet. I vedtaket ligger det føringer om at pengene skal brukes til næringsutvikling eller engangsinvesteringer, men ikke i inneværende kalenderår.