23. mars får kommunestyret forelagt en rapport vedrørende grusuttak i Fonndalen.  Rapporten tar for seg hvilke lokale virkninger uttak av grus i Fonndalen kan få for reiselivet i området.

Det er Meløy Utvikling som har bedt Vista Analyse AS vurdere de samfunnsmessige konsekvensene av uttak av grusreservene i Fonndalen. Rapporten på 62 sider konkluderer med at et grusuttak kan gi 3,5 – 12 arbeidsplasser, mens reiselivet i området i dag sysselsetter 4-6 årsverk ( 17-23 sesongansatte), men at det er et potensiale for å øke sistnevnte.  Begge typer virksomhet vil, ifølge rapporten, gi ringvirkninger i annet næringsliv.

Ved sterk nedsmelting av brefallet vil et grusuttak bety mindre for landskapsopplevelsen. Det kan derfor være aktuelt å utsette grusuttak til brefallet har smeltet bort, da grusressursen fortsatt vil være til stede. Med føringer gitt i nasjonal reiselivsstrategi, innsatsen Nasjonale Turistveg nedlegger, samt prioriteringer i Meløy kommunens egen reiselivsstrategi, vil et grusuttak ha stor negativ betydning, uansett avbøtende tiltak. Av rapportens konklusjon går det også fram at innsastsen fra turistvegprosjektet reduseres dersom landskapsrommets kvaliteter blir mindre. Det kan igjen redusere markedsverdien for Meløy kommune, fordi turistprosjektet kan rette fokus mot andre områder langs Kystriksvegen.