Leif Arne Krogh

Kommunestyret vedtok i møte 8 desember 2022, å innføre eiendomsskatt fra 2024 på «bolig, fritid og ubebygd eiendom som ikke omfattes av landbruksfritaket». Dette for å dekke opp et merforbruk som har utviklet seg negativt i kommunestyreperioden. Meløy Frie Folkevalgte mener eiendomsskatten er usosial, rammer skjevt og tar ikke hensyn til husholdningens inntekt, gjeld eller betalingsevne. Vi vil heller jobbe for å redusere merforbruket i kommunen.

Meløy kommune fakturerer allerede eiendomsskatt på «verker og bruk», og i 2022 ble 58 slike verk og bruk, fakturert for til sammen 45 209 423 kroner i skatt. Det får være nok eiendomsskatt! Meløy Frie Folkevalgte vil at Meløy kommune skal finne dekning for de 28 700 000 som er beregnet i skatt på bolig, fritid og eiendom (budsjett 2026), andre steder enn i husholdningen til kommunens innbyggere.  Vi mener det er problematisk at kommunestyret vedtar å innføre eiendomsskatt fremfor å drøfte hva kommunen kan gjøre for å få kontroll på de overskridelser og det merforbruket, som har bygget seg opp over tid.

Meløy kommune har siden 2013 økt sine årlige kommunale avgifter, fra 6 856 kroner til 16 609 kroner i 2023, en økning på 142 prosent. Vi er da en tusenlapp unna de kommunale avgiftene i Bodø, inkludert Bodø kommune sin eiendomsskatt (smartepenger.no). I tillegg kommer årlig avgift på normal husholdningsrenovasjon, på 3 961 kroner. Med en stadig høyere inflasjon, med en påfølgende høyere rente, vil mange husholdninger nå nærme seg en økonomisk smertegrense. I konkurranse med samtidens urbanisering, mener vi Meløy kommune vil tape kampen om arbeidskraft og innbyggere om fritak fra eiendomsskatt ikke lenger er et insitament til fortsatt bosetting i kommunen.

Som en start, vil Meløy Frie Folkevalgte at Meløy kommune, skal gjennomgå de leieavtaler kommunen har med private, og se hva som kan lokaliseres i kommunen sine egne eiendommer. Vi vil at kommunen skal gjøre rede for hvilke besparelser som kan gjøres i leie og leasingavtaler ved en eventuell samlokalisering av tjenester. Vi mener en samlokalisering vil kunne gi økt grunnbemanning, mindre arbeidsbelastning og færre sykemeldinger. Meløy Frie Folkevalgte mener det er mye penger å spare på å investere i en god kommunal lege- og helsetjeneste, og vil at en slik tjeneste skal kunne bidra positivt i et helsefremmende arbeid for å få ned sykefravær i kommunen sin egen organisasjon.

Leif Arne Krogh, Meløy Frie Folkevalgte