Dagfinn Arntsen, fylkesleder i Nordland KrF

Regjeringen går inn for en samlet satsning på 18 milliarder til fylkesveiene i Norge de kommende 12 årene, inkludert midler til dårlige tuneller. Det er et kjærkomment og høyst nødvendig bidrag. For Nordland sin del vil dette bety svært etterlengtede midler til nødvendig opprusting av fylkesveinettet som er hele 404 mil langt.

Det mange næringsveier i Nordland som sårt trenger et løft for å nå en akseptabel standard. 8 mil med tuneller og 1000 bruer bidrar til at etterslepet på veivedlikehold nå nærmer seg 10 milliarder kr.

Vi må som fylkespolitikere omfavne denne ordningen umiddelbart og legge til rette for å få benyttet midlene så godt som mulig for innbyggerne våre og næringslivet. Det blir vårt ansvar å peke på hvilke veier som bør prioriteres. Det må være strekninger som er innenfor kriteriene i ordningen; å forstørre bo- og arbeidsmarkedsregionene og viktige næringsveier. Her har vi mange muligheter i Nordland. Etterslepet på våre fylkesveier er dessverre stort. Det er behov for mer asfalt, reparasjon av bruer og tuneller, breddeutvidelse av smale veier og mye mer over hele fylket. Vi har ingen utfyllende liste, den må komme etter hvert. Men som gruppeleder i Nordland KrF, vil jeg foreløpig peke på følgende strekninger som KAN være aktuelle: Bustneslia på Helgeland, Glombergan i Meløy og Uttakleiv i Lofoten.

Regjeringen med KrF i spissen, legger nå grunnlaget for at Nordland kan snu trenden med dårligere og dårligere fylkesveier. I årene som kommer skal det graves og asfalteres, ikke bare på riksveinettet, men også på fylkesveiene våre. For folk og næringsliv bryr seg egentlig ikke om hvem som eier veien, de vil bare ha en trygg og grei vei å komme seg fram på. KrF har skjønt nettopp det.

Kritikerne vil komme med klager om at denne satsningen er for liten og kommer for sent. Men ingen annen minister enn Hareide har noensinne lagt fram en slik satsning på fylkesveiene, selv om mange har snakket om behovet. Her teller handling mer enn ord. Og Hareide leverer der andre prater.

Dagfinn Arntsen

Fylkesleder og fylkestingsgruppeleder Nordland KrF