Som meddommer må man stille opp i én til tre rettssaker i løpet av et år. Man skal få fri fra jobb for å delta i rettssaker, og domstolen erstatter tap av inntekt.

Rødøy kommune søker meddommere til Hålogaland lagmannsrett, Salten tingrett og Salten jordskifterett.

Poenget med meddommere er at en tiltalt har rett til å «dømmes av sine likemenn», og det er derfor ingen krav til en meddommers faglige bakgrunn.

Det er derimot et par krav som må oppfylles før Rødøy skal velge sine meddommere:

 • du er folkeregistrert i Rødøy kommune

 • du er over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 01.01.2025

 • du snakker og forstår norsk

 • du er statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller har stått innført i folkeregisteret som bosatt i  Norge de tre siste årene

 • utvalget skal bestå av like mange kvinner og menn

 • utvalget skal ha en allsidig sammensetning, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen

I tillegg til kravene du må oppfylle, er det noen yrkesgrupper som er utelukket fra å kunne være meddommer:

 • Stortingets representanter og vararepresentanter

 • Statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved Statsministerens kontor

 • Statsforvaltere og assisterende statsforvaltere

 • Utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene

 • Ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er tildelt begrenset politimyndighet

 • Ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre

 • Ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen

 • Praktiserende advokater og advokatfullmektiger

 • Kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget.

Du kan heller ikke være tidligere straffedømt i mer enn ett år. Er du straffedømt i under ett år, må det være 10 eller 15 år siden dommen ble sonet, avhengig om det var betinget eller ubetinget fengsel.

Rødøy kommune oppfordrer aktuelle kandidater om å melde seg innen 15. april.