I så alvorlige saker som vi har hatt på trykk i Kulingen det siste halve året, er det ekstra viktig at politikerne er ekstra årvåkne.

Da er det ikke rom for å sove i timen, uten at det legges merke til. Når det stormer i kommunen, trenger vi politikere som er ekstra synlige i det offentlige rom.

I alvorlige varslingssaker trenger vi tydelighet og åpenhet. Vi trenger politikere som våger å snakke om det som er vanskelig. Nå er ikke tiden for å stikke hodet i sanden og håpe at dette går over.

I juni slapp Kulingen de første sakene om arbeidsmiljøet på rådhuset. Siden den gang har vi hatt flere artikler på trykk, hvor et stort antall tidligere og de siste månedene også flere nåværende ansatte velger å varsle om det de mener er kritikkverdige forhold.

Nå sist i saken om barnevern, hvor professor Øyvind Kvello stiller spørsmålstegn ved hvor politikerne har vært når det gjelder turnover, varslinger og om praksisen i barneverntjenesten ikke ivaretar forsvarlighetskravet. Han sier: - De skal både ha vyer og skape visjoner, foreta de store veivalg og ikke minst, de er ombudsmenn for sine innbyggere.

Politikerne har også et tydelig arbeidsgiveransvar. De som er valgt inn i kommunestyret, får samtidig et arbeidsgiveransvar for de som er ansatt i kommunen. Det innebærer også et stort ansvar-særlig i tunge varslingssaker.

Etter artikkelen om Airin Wenberg som varslet Arbeidstilsynet om dårlig inneklima i PPT-tjenesten, skrev Tore Dybvik et leserinnlegg i Kulingen. "Politikerne, som egentlige er våre øverste tillitsvalgte, er tause som i graven," var tittelen på innlegget som ble blant ukas mest leste saker på Kulingen.no.

Samme uke skrev Anfinn Myrvang også et innlegg basert på artiklene i Kulingen. Tittelen på innlegget var "Forsøk på Knebling?" Myrvang mente kommuneledelsen gikk langt i å forsøke å kneble ytringsfriheten til avisa.

"Når så mange personer står frem offentlig med svært klandreverdige opplevelser, bør ingen på rådhuset lukke øyne og ører for det som kommer frem, mente Myrvang. "Gjør noe med det! Hvis ikke vil restene av en allerede tynnslitt tillit og tiltro til kommuneledelsen forsvinne," skrev Myrvang i innlegget.

Ingen politikere i kommunestyret har så langt besvart leserinnlegget til verken Dybvik eller Myrvang.

Så alvorlige saker som det som nå kommer frem i Meløy, krever at politikerne våger å stille de krevende og tunge spørsmålene åpent i kommunestyret og i det offentlige rom. Nå trenger vi politikere som stiller kritiske spørsmål ved ytringsklima og ytringsfrihet, varslingsrutiner, oppfølging av varslerne og varslingssakene som Kulingen har belyst og etikk og moral. Dette er viktige spørsmål som i et lokaldemokrati må stilles åpent hvis vi skal ha tillit til de prosessene som foregår.  Det har politikerne foreløpig knapt nok gjort-i hvert fall ikke synlig i kommunestyret, i leserinnlegg i avisa eller andre steder som er synlig for folk flest.

Et unntak er Meløy FrP som har skrevet flere leserinnlegg om saken og også tatt saken opp i kommunestyret. Kontrollutvalget har i et møte i utvalget i høst også etterspurt mer informasjon fra kommuneledelsen om fremgangen i arbeidsmiljøundersøkelsen som nå skal gjennomføres på rådhuset, og savnet mer informasjon.

At så mange av våre politikere i kommunestyret er tause om saken, kan i verste fall føre til at tilliten til politikerne våre nå er i ferd med å synke til et bunnpunkt. Dette er et ansvar som ligger på hver og en politiker, og som alle politikerne nå må ta.

Disse sakene skaper stort engasjement ute blant folket. Det er saker med mye følelser. Men den viktigste grunnen til at artiklene leses av så mange, er at folk flest i bunn og grunn bryr seg om hvordan vi skal behandle våre medmennesker.

Her er man i kjernen av det som er og bør være politikernes virkelige store kjerneoppgave i et lokaldemokrati-etikk og moral som utgangspunkt for den jobben politikerne utfører, til innbyggerne sitt beste.

I Meløy har ordfører også lukket kommunestyremøtet i det saken om arbeidsmiljøet har kommet opp, noe som verken gir avisa eller lokalbefolkningen innsyn i diskusjonen i kommunestyresalen.

"Politikerne er til for folket. Når de slutter å høre hva folket mener bør de finne seg noe annet å gjøre! Det første politikerne bør huske på når de våkner om morgenen er at de er valgt inn som folkets tjenere og ikke som folkets herrer!", sa en gang Erik Bye.

De ordene fra Erik Bye bør politikerne i Meløy nå ta til seg. Hvis ikke kan det få alvorlige konsekvenser for tilliten folk flest har til det politiske styret i Meløy.

NB: Dette er en lederartikkel. Artikkelen gir uttrykk for avisas holdninger.