Glomfjord vannverk består i dag av to separate renseanlegg. Ingen av disse er godkjent av Mattilsynet grunnet manglende hygieniske barrierer. Kommunestyret vedtok i 2015 at vannverkene i Glomfjord skal slås sammen til ett, og i løpet av høsten legges Glomfjord nye vannrenseanlegg ut på anbud. Vannverket skal ha høydebasseng og membranfiltrering i tillegg til UV- stråling av vannet. Dette vil sikre tilstrekkelig barrierehøyde, som er påkrevd i drikkevannsforskriften. Anlegget skal også levere brannvann, i tråd med forskriften om brannforebygging. Kostnaden for hele prosjektet vil bli ca 30 millioner.