I forkant av Fylkestinget melder Nordland Senterparti at de kommer til å fremme en uttalelse i Fylkestinget 26. – 28. April til støtte for bondeopprøret.

Landbruket i Nordland er en viktig distriktsnæring som bidrar til stor verdiskaping i fylket vårt. Den medvirker til økt beredskap gjennom nasjonal matproduksjon, styrker bosetting i hele fylket og ivaretar et vakkert kulturlandskap.

«Landbruket er en av de viktigste næringene vi har i dette landet, derfor må vi nå sørge for at bøndene får levelige vilkår for å fortsette å produsere sunn, god og nødvendige råvarer for oss i Norge» Sier Berit Hundåla (SP).

Bønder kan ikke lengre leve med inntekten de har bare gjennom landbruket. Når vi setter oss mål om en enda høyere selvforsyningsgrad i Norge, trenger vi bønder som kan leve av å produsere mat.

«Vi mener at det er på høy tid med en kraftig inntekstvekst for norske bønder for å hindre rekrutteringssvikt og redusert nasjonal sjølforsyning. Da må vi sette forventninger til Staten om å innfri jordbrukets krav i årets jordbruksoppgjør.» Sier Tone May Nordstrand (SP).

Årets bondeopprør er avgjørende for fremtidens landbruk i Norge. Spesielt vil det ha betydning for kommende generasjoner som ønsker å drive med matproduksjon. Det vil bli umulig å rekruttere inn nye i en næring hvor de allerede etablerte ikke anbefaler andre til å bli bønder, grunnet dårlig inntektsnivå.

«I dag står det en rekke ungdommer som venter på å enten ta over familiegården eller skape sin egen arbeidsplass. Det er på høy tid at Staten nå legger til rette for at også nye bønder kan etablere seg i et yrke med samme inntektsnivå og velferdsordninger som sammenlignbare yrker, for å sikre norsk og sunn mat på frokostbordet.» Sier Anette Amalie Åbodsvik Bang (Sp/SUL)

Av Nordland Senterpartis: Berit Hundåla, Tone May Nordstrand og Anette Amalie Åbodsvik Bang