Grønøy har fått ny vannforsyning. Kommunestyret vil ha den gamle ledningen fjernet og deponert.

I følge saksutredningen ligger sjøledningen på flere høybrekk over havbunnen, noe som kan medføre at den vil fylles med luft og flyte opp til overflaten.

- Dette er svært uheldig for trafikken over sundet og kan føre til store ulykker og tap av materielle verdier, skriver rådmannen.

- Arbeidet kan utføres gjennom en tilleggsbestilling til eksisterende anbud, og Reipå Knuseri utfører jobben. De har estimert kostnaden til ca. 250. 000 kroner, men kostnaden for deponering kan variere da det er usikkert hvor tung sjøledningen er og hvor mye lodd det er på den. Dermed bør det bevilges 300.000 kroner for å kunne ta den kostnaden som kommer med deponering, finner vi i saksutredningen.

Det tilrås også midler til tilknytning til strøm i vannkummene på Nordtun og på Grønøy for å kunne overvåke vannmengden gjennom ledningen. Dette vil være ei driftssikker løsning som gir økt leveringssikkerhet. Kommunestyret gikk enstemmig inn for rådmannens forslag, tiltakene finansieres henholdsvis ved tilleggsbevilgning for eksisterende anbud, og ved lån rammefinansiering vann.