- Vi må lære av de som lykkes, var rådmann Hege Sørlies kommentar til det høye sykefraværet blant kommunalt ansatte i vår.Nå er hjelp hentet inn for øke nærværet.

Ekspertisen er hentet inn fra egne lederrekker. Trine Waag Strømsvik har i løpet av en fireårsperiode snudd et svært høyt sykefravær på egen arbeidsplass ved å jobbe med relasjonsledelse.

I april i år skrev Framtia om høye fraværstall i kommunal sektor. Nå er en ekstra støttefunksjon satt inn for å få ned tallet på langtidsledige. Trine Waag Strømsvik er styrer i Reipå barnehage og har lykkes svært godt med å øke nærværet på egen arbeidsplass. Foto: Anne Mette Meidelsen

I april i år skrev Framtia om høye fraværstall i kommunal sektor. Nå er en ekstra støttefunksjon satt inn for å få ned tallet på langtidsledige. Trine Waag Strømsvik er styrer i Reipå barnehage og har lykkes svært godt med å øke nærværet på egen arbeidsplass. Foto: Anne Mette Meidelsen

- Mitt perspektiv ligger først og fremst på nærvær, og hvilke faktorer som bidrar til å beholde folk i jobb, sier styreren i Reipå barnehage.

Dette halvåret skal hun, basert på egen praktisk erfaring, gi konkrete verktøy til helsefremmende arbeid på kommunale arbeidsplasser. Målet er å redusere et samlet sykefravær hittil i år på 9,31 prosent.

Økt tilstedeværelse= økt kvalitet

Med økt tilstedeværelse og trivsel på arbeidsplassen vil også kvaliteten på tjenestene øke. Det kan Waag Strømsvik dokumentere fra egen virksomhet. Økt kvalitet i tjenestetilbudet er også et av Meløy kommunes hovedmål for det pågående endringsprosjektet.

Ved årsskiftet tiltrer en ny HMS-rådgiver som skal ha som sin hovedoppgave å ivareta sykemeldte og få dem raskest mulig tilbake i jobb.

- Det er viktig å kjenne sine ansatte og deres individuelle ønsker og behov. En leder må vite når man skal støtte og når man skal pushe.

Dialogen mellom leder og ansatt må være så god at helsemessige belastninger kan avdekkes og håndteres før resultatet blir sykemelding, mener hun.

Trivsel satt i system

En viktig faktor er å avklare roller og arbeidsoppgaver, og ha fokus på den felles oppgaven man som team er satt til å utføre. Å kjenne strukturen utfordringer skal løses gjennom, er også essensielt.

- Det gjelder å finne fram til, og utnytte, hverandres styrker. Også på det mellommenneskelige planet, mener Waag Strømsvik.

I relasjonsledelse ligger også å tilrettelegge for ansatte som sliter, ved å justere arbeidsbelastningen eller tilby andre arbeidsoppgaver. I noen tilfeller kan ikke sykemelding unngås, men tiden den ansatte er borte fra jobb kan reduseres dersom man aktivt går inn for å finne oppgaver han eller hun mestrer. - Hvordan har du det? Hva trenger du for å ha det ok på jobb? Å bli sett og lyttet til, og få oppgaver man kan lykkes med, er utrolig viktig! Jeg har i flere tilfelles sett at ansatte klarer med «vondt’er» av ulikt slag, fordi trivselen er god!

Arbeidshelse

Waag Strømsvik snakker gjerne om arbeidshelse. Dersom en arbeidstaker i sykemelding har rest-arbeidsevne, bør den brukes.  Oppgaver og arbeidssted må kanskje endres, det viktige er å utnytte den arbeidshelsen som gjenstår.

- En arbeidsgiver må våge å gå i dialog med legen og si at man kan tilrettelegge. Samtidig har alle arbeidstakere en medvirkningsplikt til å finne løsninger som gjør at man kan være i jobb.

Waag Strømsvik opplever at mange ledere er svært løsningsorienterte og smidige når det gjelder tilrettelegging.

- Det fins mye vilje der ute, og dersom ting settes mer i system, er jeg sikker på at vi kan lykkes, sier hun.

Relasjonskompetanse må læres

- Hvor mener du Meløy kommune har feilet når fraværstallene er blitt så høye?

- Høyt sykefravær er typisk for kommunal sektor, og Meløy er ikke i noen særstilling. Om vi klarer å ta ned tallene våre, er det kanskje mer spesielt. Systematisk jobbing med relasjoner og helsefremmende faktorer gir kanskje større uttelling enn å forebygge og behandle. Det som blir viktig for oss nå, er å finne akilleshælene i vår organisasjon, det som gjør oss særlig sårbare, sier Waag Strømsvik.

Framover skal ledergruppa i kommunen skoleres gjennom ei kursrekke i helsefremmende ledelse i regi av KLP.

- Det fins midler å søke på for å øke kompetansen i enhetene, og denne muligheten bør det gjøres bruk av, mener den midlertidige HMS-rådgiveren med hjerte for relasjoner.