Bård Ludvig Thorheim (Stortingskandidat for Høyre i Nordland), Marianne Dobak Kvensjø (Stortingskandidat for Høyre i Nordland), Beate Bø Nilsen (Gruppeleder for Høyres fylkestingsgruppe i Nordland), Joakim Sennesvik (Komiteleder for Samferdselskomiteen i Nordand Høyre)

Med den langstrakte og varierte kysten og næring i hele landet, har vi sjømatbedrifter på de ytterste øyer og i fjordene våre. Sånn skal det fortsatt være. Mange av veiene til og fra disse bedriftene er fylkesveier i dårlig stand, spesielt vinterstid. Det er ekstra utfordrende for lastebiler å frakte varer til bedriftene, og eksportere sjømat fra kysten og ut til markedene.

Høyre har jobbet lenge fra Nord-Norge for at staten skal ta mer ansvar for fylkesveier som er viktig for næringslivet, og vi mener det er helt riktig at staten gjør det. Det første skrittet for å få til det klarte vi i fjor da regjeringen opprettet en egen tilskuddsordning for næringsveier, der vi allerede i desember 2020 fikk utløst i underkant av 51 millioner kroner til næringsveier i Øksnes, Bodø, Herøy og Dønna. En av de viktigste forutsetningene for større vekst, bosetting og utvikling i nord er gode veier.

Den nye tilskuddsordningen vil være på 775 millioner kroner i gjennomsnitt per år i første seksårsperiode av Nasjonal transportplan, før det økes i andre seksårsperiode med én milliard kroner, altså 1 775 millioner kroner i året fra 2028. At denne satsningen kommer nå, viser at regjeringen ser viktigheten av god infrastruktur i nord, og at de med denne nye tilskuddsordningen er villig til å ta tak i problemet. Om lag 16 milliarder kroner av disse kronene er friske midler og om lag 2 milliarder kroner er omdisponering av midler, altså en samlet satsning på 18 milliarder kroner. Det er et skikkelig løft.

Regjeringen gir et fylkesveiløft i NTP gjennom en todelt satsning:

  • Styrking av kompensasjon for tunnelsikkerhetsforskriften og

  • En ny tilskuddsordning til vedlikehold, utbedring og fornyingstiltak på fylkesveiene.

Fylkesveiene som kan få midler i den nye tilskuddsordningen må oppfylle to kriterier

  • Forstørring av bo- og arbeidsmarkedsregioner, og

  • Viktige næringsveier.