Debattinnlegg av Einar Arthur Kilvik

Siden nåværende plan for veitraseen ble vedtatt i Meløy Kommunestyre har det kommet mange nye momenter inn i bildet.

Jeg nevner følgende momenter:

1) Statens Vegvesen har sagt nei til ei videreføring av dispensasjonen for kaianlegget i Holandsvika på grunn av rasfare vinterstid. Kaianlegget i Holand som ble brukt tidligere er uaktuell å ta i bruk igjen fordi grunneierne ikke er interessert i biltrafikk her og fordi adkomstveien er smal, bratt og det er for få parkeringsplasser.

Statens Vegvesen krever at det vedtas å bygge en rasvoll på ovensiden av FV17 i Holandsvika hvis de skal godkjenne kaianlegget for videre bruk fremover. En rasvoll vil koste flere ti-talls millioner kroner og Meløy kommune må påkoste denne. Nasjonale Turistveger er en etat som kan være høyaktuell for å ta denne regningen, men de vil kun investere i noe som er langsiktig. På grunn av nåværende vedtatte plan med bru over Holandsfjorden vil investering i et kaianlegg med rasvoll i Holandsvika være uaktuelt for Nasjonale Turistveger.

2)  Meløy kommune har kjøpt seg opp ved Engenbreen, og har ansvaret for Brestua. Hvis kaianlegget i Holandsvika blir stengt for båttrafikk i sommer, så er grunnlaget for turistsatsningen ved Engen borte. Turistnæringen ved Svartisen i Meløy har gått inn for å skrinlegge planen med bru over Holandsfjorden.

3)  Det nye hotellet, Svart, er planlagt bygd i fjærsteinene i Engen, og er nå kommet et betydelig skritt nærmere realisering. Svart Hotell kommer i konflikt med foreslåtte veitrase. I tillegg vil en vei med tungtrafikk forringe verdien av det særegne landskapet ved Engenbreen.

 4) Rasfaren ved Bringebærhamran i Holandsfjorden har vært i stor fokus de siste årene. Alternativ trase 2.2 for FV 17 med tverrtunnel Storvika-Bjærangen og undersjøisk tunnel fra Forøy til Ågskardet vil gi både økt trafikksikkerhet og en fergefri veiforbindelse mellom Rødøy Kommune og Meløy Kommune. Vi får lagt tungtrafikken og langkjøringen langs Bjærangsfjorden og turisttrafikken langs ytre Holandsfjorden. En vinn-vinn situasjon for både næringslivet, turismen og lokalbefolkningen.

Dette er et stort kinderegg for Meløy kommune. En gylden mulighet. Her kan vi få både fergefri veiforbindelse, et rassikret kaianlegg i Holandsvika, Fv17 lagt utenom de rasfarlige Bringebærhamran og vi legger til rette for en bærekraftig forvaltning av Engenbreområdet.

Vi kan få alt dette ved å skrinlegge alternativ 1 og gå for alternativ 2.2. Alternativ 2.2 ble i konsekvensanalysen til Asplan Viak i 2011 beskrevet som det beste alternativet når det gjelder både trafikale forhold (blant annet avstander/reisetid for lokalbefolkningen) og for å være det alternativet som gir minst synlige inngrep i naturen. Ved å gå for alternativ 2.2 kan Meløy kommune endelig få jobbe uhindret for å få veitraseen raskest mulig inn på Nasjonal Transportplan.

Einar Arthur Kilvik