- Som vanlig er det knappe rammer og knappe ressurser, og hovedoppgaven blir å sikre innbyggerne i kommunen et godt velferdstilbud. I løpet av planperioden må vi jobbe for å få en mer bærekraftig økonomi, sa rådmannen da hun presenterte budsjettet i kommunestyresalen.

Eiendomsskatt Som ventet foreslår hun at det innføres eiendomsskatt på forretningseiendommer, hus og fritidshus, med 1 promille i 2020, og gradvis økning i perioden. Hun foreslå imidlertid at det åpnes for bunnfradrag i eiendomsskatten, for å ta hensyn til småbarnsfamilier. Innføring av eiendomsskatt vil gi kommunen inntekter på 6 millioner i 2020, 12 millioner i 2021 og 18 millioner i 2022.

Eiendomsskatt har også vært foreslått ved tidligere budsjetter, men dette har blitt nedstemt av politikerne, hver gang.

Store investeringer Rådmannen understreket at det nå var store etterslep på vedlikehold av kommunale veier, og at det derfor var lagt inn mer penger til forbedring av veiene i kommunen. Først ute er Glomveien som skal renoveres for 14 millioner, og ny gang- og sykkelveg i Aspdalen vil koste 4 millioner. Videre skal Neverdal skole ombygges til barnehage for 16 millioner og det investeres hele 20 millioner til forbedringer for fiskerne i Reipå Havn. Kommunen er også i ferd med å oppgradere vannverkene til godkjent standard, og til dette arbeidet er det satt av 35 millioner i 2019. I tillegg kommer parkering og trafikksikkerhetstiltak ved nye Spildra skole på rundt 5 millioner.

Moderat drift Løpende utgifter på driften av kommunen er foreslått redusert med hele 10,5 millioner i løpet av 2019. En reduksjon som i økonomiplanen skal øke for hvert år, inntil driften blir redusert med 33 millioner innen 2022. For å komme i havn med dette er det lagt inn økt inntjening på konsesjonskraft (6,5 mill), 12 færre årsverk i oppvekst (3 mill), og reduserte lønnsutgifter til lærlinger og servicetorget (800.000).

Budsjettet har også gitt plass til en del nye prosjekter innen oppvekst og helse, som gir økte driftsutgifter på totalt 2,4 millioner i 2019.

Trenger handlingsrom Rådmannen redegjorde for viktigheten av å skape større økonomisk handlingsrom for kommunen, i en utfordrende periode med nedgang i befolkning, økning i antall eldre, økende sosialhjelpsutbetalinger og tomme fond. Meløy kommune har større driftsutgifter enn sammenlignbare kommuner, men lavere lånegjeld pr. innbygger enn andre.

- I løpet av perioden bygger vi nytt helse- og omsorgssenter på Ørnes. Etterpå vil 27 plasser flyttes midlertidig fra Vall til Ørnes sykehjem, mens vi renoverer og bygger om Vall Sykehjem. Deretter skal vi bygge om Ørnes sykehjem, sa Kristin Eide Holdal.

Kommunen står altså overfor mange større prosjekter i tiden som kommer.