Disse Meløygutta traff to av gullgutta i Glimt nylig