På få år har antallet barn og unge fra lavinntektshusholdninger økt kraftig i Meløy.

- I glansårene, da industrien i Meløy gikk som best, lå vi eksepsjonelt lavt. Nå ser vi en markant økning og ligger tydelig over snittet for landet og fylket, sier folkehelserådgiver Marlene Blomstereng Karlsen.

Hun mener kommunens satsing på rimelige aktivitetstilbud er særlig viktig for denne gruppen.

Kan la barna delta

Tall fra folkehelseinstituttet viser at antallet barn mellom 0-17 år i husholdninger med lavinntekt har økt kraftig i Meløy. Mens det i 2010 bare var 4,4 prosent lavinntektshusholdninger i Meløy, var prosentandelen i 2015 økt til 12,8. Det betyr at litt over to elever pr skoleklasse kommer fra familier med inntekt under 60 % av nasjonal medianinntekt, beregnet etter EU-skala.

- Vi ser at kommunen favner barn fra lavinntektsfamiliene gjennom kulturenhetens aktivitetstilbud. For disse familiene kan det være vanskelig å klare seg økonomisk. Ved hjelp av kommunens rimelige aktivitetstilbud kan de likevel la barna delta, sier Blomstereng Karlsen.

Gode prosjekter

Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som vurderer alle søknader som kommer inn til den nasjonale tilskuddsordningen. Søknadene og prosjektene må innfri gitte kriterier, og de ulike kommunenes lokale prioriteringer ligger som bakteppe for den endelige beslutningen som gjøres.

- At Meløy kommune har fått full uttelling på sin søknad i år, tyder på en godt gjennomarbeidet søknad og gode prosjekter som er i tråd med hensikten til barnefattigdomsmidlene, avslutter folkehelserådgiveren.