Formannskapet i Gildeskål kommune

Gildeskål formannskap, som også er kommunens kommunikasjonsnemnd, viser til Regional transportplan for Nordland – handlingsprogram 2022-2033 som er til høring og takker for anledningen til å gi høringsinnspill til planforslaget.

Gildeskål kommune har gjennom deltakelse i Salten Regionråd tidligere behandlet og gitt innspill til Regional transportplan slik fylket ønsket. Vi ber derfor om at regionrådenes interne prioriteringer følges i større grad enn det ser ut til i enkelte tilfeller å være gjort.

Prosjekt Fv. 838 Skauvoll – Sund er ikke nevnt i planen under større utbyggingsprosjekter, (med unntak av en mulig finansiering av gang-/sykkelveg gjennom Inndyr sentrum i andre periode som kommenteres nedenfor). Dette er svært skuffende, og bidrar til en alvorlig situasjon for de som er avhengig av denne strekningen. Tungtransporten langs denne veien øker kraftig nå som nytt slakteri på Sør-Arnøy er åpnet. Strekningen er ikke dimensjonert for denne type trafikk og omfang. Strekningen lå inne i forrige RTP, og er prioritert på andreplass av Salten Regionråd. Det er gjort en del tiltak på denne strekningen, men mye gjenstår fortsatt og bør sluttføres. Spesielt gjelder dette krysset mot Fv. 17 på Skauvoll og strekningen fram til Skauvoll bru. Krysset er uoversiktlig med en krevende kurvatur spesielt for tungtransport. Det har vært flere alvorlige ulykker i dette krysset, blant annet en dødsulykke i 2019, og en ombygging/utbedring er tvingende nødvendig. Videre er noe av det tidligere utbedringsarbeidet ikke tilfredsstillende utført, slik at deler av vegen fra Skauvoll mot Inndyr har store skader (humper) ved stikkrenner og generelt dårlig bæreevne. Sist, men ikke minst, vil økt tungtrafikk gjennom Inndyr sentrum med skoleelever og andre myke trafikanter være en dårlig kombinasjon. Det haster her å få på plass sikkerhetstiltak. Kommunen regulerer nå i 2022 gang- og sykkelvei gjennom hele sentrum.

Vi ber primært om at hele strekningen tas inn i handlingsplanens første periode, og sekundært at det avsettes vesentlig midler via porteføljepostene for utbedringer og sikkerhetstiltak til denne strekningen.

Det er positivt at prosjektet gang- og sykkelvei Fv. 838 gjennom Inndyr sentrum er prioritert i planen, men vi ber om at prosjektet tas tidligere av hensyn til trafikksikkerheten (trafikkmengde og tungtrafikk). Begrunnelsen for prosjektet er belastning på myke trafikanter siden veien er en viktig næringsvei med stort trykk av trailere fra lakseslakteriet på Sørarnøy som kjører denne veien for å komme til Fv. 17. Dersom det hadde blitt opprettet direkte ferjesamband mellom Sørarnøy og Bodø hadde dette prosjektet kunnet utsettes, men på grunn av at det nye ferjesambandet ikke er prioritert, haster gang- og sykkelsti gjennom Inndyr sentrum desto mer.

Det er skuffende at ikke etablering av fergeforbindelse mellom Sør-Arnøy og Bodø spesielt for transport av laks er nevnt i planen. Vi ber fylkeskommunen arbeide for en snarlig etablering av en slik fergeforbindelse. Dette er en svært viktig forbindelse som ville gitt stor effekt i Gildeskål kommune hva trafikksikkerhet angår da laksetransport fra slakteriet Salten N950 på Sør-Arnøy da ikke hadde benyttet Fv. 838 og Fv. 17 på veien til markedet. Se for øvrig merknadene ovenfor hva angår Fv. 838 generelt og gang- sykkelvei Fv. 838 Inndyr sentrum spesielt.

For oppfyllelse av tunnelsikkerhetsforskriften er bl.a. Storvikskaret tunnel på Fv. 17 i Gildeskål prioritert hvilket vi synes er fornuftig. Vi ber om at det også prioriteres etablering av radiodekning og mobiltelefoni i tunnelen i denne forbindelse.

I marginallisten, dvs. prosjekter for realisering ved endring i rammebetingelser/prioritering, er skredsikring på Fv. 17 – Skauvolldalen tatt med, vi ber om at også Fv. 7438 – Sandneslia på Sandhornøy tas med her da dette er en strekning hvor rasfaren er stor.

«Formannskapet i Rødøy vil minne Nordland fylkeskommune på de utfordringer vi opplever med samferdselen i kommunen»

Veien nedprioritert av fylkesrådet: – Ikke akkurat veldig fornøyd