Thomas Johansen, stortingskandidat MDG

Årets valg er et valg for fremtiden. Vi står ved et veikryss, for naturen, for klimaet, og ungene våre. Skal vi fortsette å bruke gårsdagens tankegang og løsninger på morgendagens utfordringer, eller skal vi bruke den kunnskapen vi har i dag til å ta de nødvendige grepene?

Det er et spørsmål velgerne skal gi oss politikere svar på.

Miljøpartiet De Grønne er et progressivt miljøparti, som setter hensynet til natur, og klima først. Det er en gjennomgående tanke i alt vi prioriterer i politikken. Det skal sies at det mange ganger er vanskelige avveininger som må til for å kutte i klimagassutslipp, og samtidig bevare den naturen vi alle er avhengige av, men vi vet at disse utfordringene må løses sammen.

Slike avveininger finnes også i omstillingen til fornybarsamfunnet. Vi i MDG setter hensynet til natur og klima først, og derfor vil løsningene og resultatet bære preg av det. Dette ser vi særlig når det kommer til energiforsyning, i spørsmål om hvor og hvordan vi produserer den.

Det finnes mange myter om Miljøpartiet De Grønnes tilnærming til morgendagens samfunn, og de spriker fra “hest og kjærre” til “rasering av naturen på grunn av det grønne skiftet”. Til tross for at det ikke stemmer, er det trist at en så viktig debatt blir henvist til en eller annen skyttergrav, alt ettersom hvor en henter sin informasjon fra.

Jeg utfordrer alle til å komme med fakta om hvor i landet grønne politikere har tatt til ordet for en slik nedbygging av dyrebar og umistelig natur. Faktum er det at vi har den mest restriktive politikken av noen partier, for hvordan en skal ivareta naturen rundt oss. Det er derfor vi har et krav til en ny regjering om å få på plass en ambisiøs naturlov som sikrer at vi stanser tapet av natur og gjenoppbygger det biologiske mangfoldet. Kravet er at det etableres et nasjonalt arealregnskap med mål om arealnøytralitet, slik at vi ivaretar viktige habitater og for at neste generasjon fremdeles kan oppleve en rik og variert norsk natur.

Vi kan rett og slett ikke ødelegge naturen for å redde klimaet. Det vet alle rundt omkring i distriktene, som har kjempet kampen for naturverdiene, når politikere fra ytterste høyre til ytterste venstre har sett muligheten for arbeidsplasser og vekst.

Men, vi kan ikke overse et annet faktum: store deler av den energien vi i dag henter fra fossilt brensel, må erstattes med fornybare løsninger om vi ikke skal havne tilbake til nettopp “hest og kjærre”.

Jeg er av den klare oppfatning at det å si bastant nei til energiproduksjon fra eksempelvis vindkraft, enten om det er på land eller til havs, er et ja til å fortsette å satse på olje- og gassnæringen. Dersom en ikke legger den mest restriktive naturpolitikken til grunn, så er jeg redd for at det er helt andre, ikke-bærekraftige forhold som vil veie tyngst. Det har vi dessverre sett med de store utbyggingene som har blitt realisert de siste årene, slik som på Ånstadblåheia i Sortland, eller i Sørfjorden i Tysfjord.

Derfor trenger vi et sterkt miljøparti på stortinget som kan legge premissene for fremtidens Norge, uten at det går ut over naturen.