Leserbrev av Marthe Barvik

Vi har sett det, over hele landet. Et foreldreopprør som har spredt seg fra øst til vest, sør til nord. Et opprør med initiativ fra foreldre som selv har barn i barnehage, og som gjør opprør mot det tilbudet har i barnehagene. Dette opprøret har som hovedprioritet økt bemanning i barnehagene.

1 august 2018 ble det vedtatt en bemanningsnorm i barnehagene av stortinget, men denne bemanningsnormen tar ikke hensyn til barnehagenes drift slik den er i løpet av en dag. Minimumskravet på 3 ansatte per 18 plasser høres kanskje bra ut, men fordeler du disse voksne på åpningstidene vil man se at det er kun deler av dagen de er fullt bemannet. Slik blir det når åpningstiden strekker seg over 9,5timer, og en ordinær arbeidsdag er på 7,5 timer. Timene strekker ikke til.

I tillegg kommer det møtevirksomhet og plantid for pedagogene som skal avvikles innenfor det tidspunktet de skal være fullt bemannet på avdelingen.

Ta for eksempel min barnehage. Jeg er styrer i Glomfjord barnehage. Her er det 7 pedagoger ansatt og alle disse skal avvikle 4 timer plantid hver, i løpet av en arbeidsuke. Dette utgjør 28 timer. Altså nesten en hel arbeidsuke. I tillegg er det møter som avdelingsmøter, foreldresamtaler, pedagogisk ledermøter og andre typer møter som stjeler de voksne fra tid sammen med barna.

Vi får også tydelige signal fra foreldrene i barnehagene om at de synes bemanningen er for dårlig gjennom foreldresamtaler, men også i foreldreundersøkelser som er gjennomført i kommunen.

Her er det jeg og Senterpartiet mener vi burde være en foregangskommune og vise at vi satser på barna i kommunen. Med å utvide grunnbemanningen med en ansatt vil man kunne styrke avdelingene som blir sårbare når pedagogen skal ha planleggingstiden sin. Det vil lette på trykket på de to som står igjen på avdelingen. De vil ha de hendene som trengs for å hjelpe barna når de trenger det, kunne være på gulvet i lek med barna, og være det trygge fanget for de som trenger det. Den dårlige samvittigheten til pedagogen vil ikke være så påtrengende, trykket vil ikke være så stort for de som er igjen på avdelingen, og barna vil fortsatt føle seg sett. Og føler barna seg sett, føler barna seg også trygge. Og, det er det vi vil ha. Barn som føler seg trygge. Barn som vet at de har et fang å krype inn i når de trenger det. En voksen som kan være med i leken, uten at den skal kjenne på stresset fordi de er for få på avdelingen. Den voksne skal kunne få være tilstedeværende i leken, ikke bare med. I tillegg vil ikke slitasjen på de som er igjen på avdelingen bli så stor, noe som kan forhindre fravær og sykemeldinger.

Har man økt bemanning i barnehagene vil dette også skape stabilitet ved korttidsfravær. Da har man en ekstra voksen som allerede er kjent med barna, driften og arbeidet man gjør i barnehagen, og man får en bedre flyt og kontinuitet i arbeidet som gjøres og planer som er lagt. Slik det er nå kan barn og foreldre oppleve gjennomtrekk av vikarer, eller at noen avdelinger går underbemannet fordi det ikke er vikarer å oppdrive. Økt bemanning vil bli en vinn-vinn situasjon for både foreldre, barn og kommunen som arbeidsgiver.

Vi mener det er på tide å satse på de yngste barna i kommunen. Barnehagen er starten av utdanningsløpet til de aller fleste barna, og vi må ha ambisjoner om at Meløy kommune SKAL være den kommunen hvor småbarnsforeldre ønsker å etablere seg fordi de vet at vi satser på de aller minste. La oss være en foregangskommune ved å øke bemanningen i barnehagene, og vise utover kommunegrensene at vi tar barna på alvor.

Marthe Barvik

2. kandidat Meløy Senterparti