Tall fra utdanningsdirektoratet som nylig ble offentliggjort viser dystre tall for ungdomsskolene, spesielt i Gildeskål.

Hvert år får alle elever i 7. og 10. klasse tilbud om å delta i den såkalte «Elevundersøkelsen» i regi av Utdanningsdirektoratet.

I Elevundersøkelsen får elevene tilbud om svare på en rekke spørsmål om hvordan de har det på skolen.

Verst i Gildeskål I undersøkelsen ble elevene spurt om de har opplevd mobbing digitalt, fra medelever og/eller voksne på skolen, to til tre ganger i måneden eller oftere.

Totalt svarte 12 prosent av elevene i Meløy ja, i Rødøyskolene var det 6 prosent, mens det i Gildeskål var hele 25 prosent som svarte ja.

Både medelever og voksne mobber Deler en dette opp viser resultatet at 8 prosent av elevene i Meløy, 6 prosent av elevene i Rødøy og 17 prosent av elevene i Gildeskål forteller om mobbing fra medelever på skolen de siste månedene.

Når det gjelder mobbing på mobil, iPad eller PC de siste månedene viser tallene at 2 prosent av elevene i Meløy og 6 prosent av elevene i Gildeskål har opplevd dette. I Rødøy er dette tallet 0.

Når det gjelder mobbing fra voksne på skolen svarer 4 prosent av Meløyelevene at de har opplevd dette. 9 prosent av elevene fra Gildeskål svarer det samme. Tall fra Rødøy er ikke offentliggjort grunnet fare for indirekte identifisering pga små forhold.

Gildeskål bekymret Kommunalsjef oppvekst og kultur i Gildeskål, Inger Fagervik, sier til Framtia at tallene i undersøkelsen om mobbing i skolene gir grunn til bekymring og at etaten tar dette på alvor.

KOM DÅRLIG UT: - På bakgrunn av tallene har skolene satt fokus på dette arbeidet med å være tydelige og synlige voksne, sier kommunalsjef i Gildeskål, Inger Fagervik.

KOM DÅRLIG UT: - På bakgrunn av tallene har skolene sattfokus på dette arbeidet med å være tydelige og synligevoksne, sier kommunalsjef i Gildeskål, Inger Fagervik.

- På bakgrunn av tallene har skolene satt fokus på dette arbeidet med å være tydelige og synlige voksne. Det som er viktig for oss, er at elever blir tatt på alvor når de melder fra om at de opplever seg krenket. Skolen har plikt til å undersøke saken, og sette inn tiltak for den enkelte elev. Kommunen har skolert et tverrfaglig team som kan bistå skolen og foresatte i dette arbeidet. Alle enhetene har utarbeidet trivselsplaner som vektlegger et positivt skolemiljø. Det er viktig at skole og hjem samarbeider godt hvis vi skal lykkes å skape et godt og trygt miljø for alle elever. Vi tar dette på største alvor, og en elev som opplever mobbing, er en elev for mye, sier Fagervik til slutt.

Rødøy best, men ikke fornøyd Selv om Rødøy kom relativt godt ut i undersøkelsen om mobbing i skolene, ser oppvekst- og kultursjef i Rødøy kommune, Svend Leif Einvik, ingen grunn til å slakke opp arbeidet mot mobbing.

KOM GODT UT: Oppvekst- og kultursjef i Rødøy kommune, Svend Leif Einvik mener at det er ingen grunn til å slakke opp arbeidet mot mobbing, selv om Rødøy kom relativt godt ut i undersøkelsen om mobbing i skolene.

KOM GODT UT: Oppvekst- og kultursjef i Rødøy kommune, Svend Leif Einvikmener at det er ingen grunn til å slakke opp arbeidet mot mobbing, selvom Rødøy kom relativt godt ut i undersøkelsen om mobbing i skolene.

- Jeg er jo ikke tilfreds med at noen av våre elever opplever mobbing eller krenkelser når vi vet at mobbing kan være svært ødeleggende. Vår visjon er null prosent, og det er det vi jobber for hele tiden gjennom forebyggende tiltak. Skolen har klare planer for hvordan det skal arbeides for å forebygge mobbing, og det finnes klare rutiner for hvordan det skal jobbes når slike saker avdekkes, og hvem som skal involveres, sier Einvik i en kommentar til resultatet av undersøkelsen

Meløy på rett vei Kommunalsjef i Meløy kommune, med ansvar for skolene, Marit Buvik sier at selv om tallene viser nedgang er de ikke fornøyd, og at det hele tiden arbeides med tiltak som skal hindre at elever blir mobbet. Buvik sier videre at selv om det er positivt med nedgang sammenliknet med tidligere år, tar Meløy kommune på alvor at de har elever som opplever mobbing.

- Alle skolene har hatt en gjennomgang av sine resultater på elevundersøkelsen. Dette har vært tema internt på skolene og det har vært drøftet i rådsorganene. Skolene har laget tiltaksplaner for hvordan de skal jobbe med områder i elevundersøkelsen der skolen skårer lavt. Dette kan både være om råder knyttet til mobbing, men også andre områder som tas opp i undersøkelsen. Skolene som får dårlig skåre med tanke på mobbing, skal sette i gang tiltak for å undersøke saken nærmere. Dette gjøres gjennom elevsamtaler, ikke-anonyme undersøkelser, systematisk observasjon med mere. Når mobbesaker avdekkes, skal dette følges opp etter faste prosedyrer for håndtering av mobbesaker. Dersom det avdekkes at voksne mobber elever, skal det følges opp som personalsak.

Målrettet tiltak Meløy kommune er inne i første året i Læringsmiljøprosjektet.

- Det er et målrettet tiltak fra nasjonale myndigheter i arbeidet mot mobbing. Hovedmålet er å forbedre læringsmiljøet og redusere mobbinga. Gjennom prosjektet skal skolene og kommunen styrke sin kompetanse knyttet til forebygging, avdekking, håndtering og oppfølging av mobbesaker. Fra vår kommune deltar Halsa og Glomfjord skole, samt PPT og skoleeier. I tillegg jobber vi for å dele erfaringer fra prosjektet med de andre skolene. Læringsmiljø og mobbing er jevnlig tema på ledermøter for skolene, sier Marit Buvik til slutt.

Antallet elever som har deltatt i Elevundersøkelsen, har betydning for resultatene. Det er for eksempel vanligvis større spredning eller variasjon i svarene jo mindre utvalget er. Det betyr at jo mindre utvalget er, desto større bør forskjellene være for at du kan feste lit til at det har skjedd en reell endring i elevenes læringsmiljø. Det betyr imidlertid ikke at du skal bagatellisere endringer i resultater som oppstår i mindre grupper. Over 110 000 elever har deltatt i årets undersøkelse.Kilde: Utdanningsdirektoratet

Mobbetallene:Mobbing totalt:1) Andel som har opplevd mobbing digitalt, fra medelever og/eller voksne på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere (basert på spørsmål 1, 2 og 3)

Mobbing spesifisert:2) Andel som forteller om mobbing fra medelever på skolen de siste månedene 3) Andel som har opplevd mobbing på mobil, iPad eller PC de siste månedene 4) Andel som har opplevd mobbing fra voksne på skolen de siste månedene

Gildeskål:

1) 25% 2) 17% 3) 6% 4) 9%

Meløy:

1)12% 2) 8% 3) 2% 4) 4%

Rødøy:

1) - 2) 6% 3) 0% 4) -

Tallene er avrundet til nærmeste hele %-tall. Resultatene fra små kommuner med få elever kan variere svært mye fra år til år. Tegnet (-) betyr at Utdanningsdirektoratet ikke har gitt ut tall grunnet fare for indirekte identifisering grunnet små forhold. Kilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen.

Kun kommuner med minst 10 elever som har svart er med i tallgrunnlaget. Privatskoler er heller ikke med. Kilde:

http://www.dagbladet.no/ nyheter/elevundersokelsen-mobbetallene-kommune-for-kommune/67404623