Cecilie Hegge

Mens barnehage har makspris, søskenmoderasjon og gratis kjernetid for dem som har familier med lav inntekt, er SFO et prisanarki. Dagens ordning er urettferdig, og prisforskjellene og tilbudene er altfor store fra kommune til kommune.

I 2017 besluttet Meløy kommune å kutte den billigste satsen på SFO. Det ga en umiddelbar merkbar nedgang i elevtallet. Nedgangen er problematisk siden vi vet at SFO bygger oppunder barnas leke- og lærelyst, og det lokale fellesskapet. På en god SFO kan barna få oppleve mestring utenfor klasserommet, de får hjelp til lekser, og kan få delta i idrett, kunst eller kultur. En god SFO bekjemper barnefattigdom.

Venstre sørget for å gi flere barn muligheten til å gå i barnehage, ved å tilby gratis kjernetid for 2-5-åringer fra lavinntektsfamilier. I regjeringsplattformen fra Granavold står det samme om SFO. Det skal innføres ordninger med redusert foreldrebetaling og gratis opphold på SFO etter skoletid for barn av foreldre med en samlet inntekt lavere enn 548 500 kroner.

Barn med SFO-plass får en litt mindre brå overgang fra barnehage til skole, og en god ramme rundt skoledagen sin. I tillegg betyr det at det er lettere for foreldre å være i jobb, hvilket er den beste kuren mot fattigdom.

Det er derfor viktig for Meløy Venstre at vi innfører søskenmoderasjon og tar tilbake timesatsene som tidligere var på SFO. Meløy Venstre besøkte i slutten av Juni 2019 Spildra SFO hvor vi snakket med barna og de ansatte om hvordan utviklingen i Meløy har vært og hvordan fremtidens SFO ser ut. Nedgangen av elever er beklagelig og det er helt motsatt av det Venstre ønsker å oppnå Nasjonalt med en styrking av SFO/AKS. I Meløy har vi behov for arbeidskraft i flere instanser, da må vi også legge til rette for at barna har det trygt og godt mens foreldrene er på jobb.

En SFO som inkluderer alle, forutsetter at innholdet er godt. Nå som flere og flere barn tilbringer store deler av dagen sin på skolefritidsordning, er det også på tide å stille krav til kvaliteten. Sammen med en mer rettferdig betalingsordning, må det også innføres en nasjonal rammeplan for innholdet i SFO.

Cecilie Hegge, 2. kandidat og leder Meløy Venstre