Fylkesmannen i Nordland og KS har invitert Meløy og andre ROBEK-kommuner med i et utviklingsnettverk som over halvannet år skal hjelpe til med å gjenskape økonomisk balanse.

- For ressurskrevende, mener flere av kommunestyrets representanter.

Saken var oppe på kommunestyrets møte 7. desember, etter at rådmann og formannskapet har gitt sin tilslutning til at Meløy kommune deltar med inntil 15 personer fra formannskap, administrasjon og tillitsvalgte.

Skeptisk Ordfører Sigurd Stormo mente at det var viktig å la hele formannskapet delta, for å sikre ei god politisk forankring, men var den som foreslo å utsette avgjørelsen da han merket representantenes skepsis.

- Må vi ut av kommunen for å lære? spurte Jim Helge Andersen (Sp) og viste til at fem samlinger over to dager ville bety betydelige kostnader for kommunen.

- Vi har hatt økonomiplan-seminar før, kunne vi ikke gjøre det igjen, internt i kommunen, foreslo Andersen videre.

Ken Henry Solhaug (V) mente et fora med kommuner som har klart å komme seg ut av ROBEK ville være mer hensiktsmessig å delta i, mens Reinert Aarseth (SV) uttrykte at en slik deltakelse nok ville gi utbytte for Meløy og situasjonen vi er i.

Prisen for å delta i utviklingsnettverket er 80.000 ekskl. mva. I tillegg kommer reise- og oppholdsutgifter, samt tapt arbeidsfortjeneste for deltakerne. Rådmannen tilrår å søke deltakelsen i utviklingsnettverket dekket gjennom skjønnsmidler, og saken tas opp i kommunestyrets møte nå på torsdag.