Ferske tall fra Statistisk sentralbyrås kommunalfakta viser følgende. Pr. 2 kvartal i 2017 hadde Gildeskål 2032 innbyggere. Det ble født 7 barn pr. 2. kvartal, mens 20 personer døde i samme tidsrom. Tallet for nettoinnflytting hittil i år er 21, det gir en folkevekst på 8 personer. Det er 292 personer med innvandrerbakgrunn (innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre) bosatt i Gildeskål, og hver husholdning har i snitt 2,1 personer. Ei forventet utvikling for Gildeskål, i følge SSB er 1984 innbyggere i 2030 og 1964 innbyggere i 2040.