Heltidsstillinger skaper stabilitet, gir mindre behov for innleid vikartjenester, som igjen vil styrke vår økonomi. Dette gjelder for alle våre tjenester, spesielt innenfor skole, barnehage, helse og omsorg.

Arbeid gir inntekt, frihet og mulighet til å leve det livet vi drømmer om. Hele faste stillinger er god familiepolitikk. En hel fast stilling gir stabil inntekt, som igjen gir trygghet og forutsigbarhet. Familier kan i større grad planlegge hverdagen og delta i aktiviteter sammen, uten å måtte kjempe for å sikre seg nok vakter til å fylle en stor nok stillingsbrøk. Lav stillingsbrøk reduserer muligheten for å tjene opp en levelig pensjon, gir lavere inntekt, som igjen gjør det utfordrende å etablere seg med bolig og ha økonomisk forutsigbarhet.

Når nye Meløy helse- og velferdssenter står ferdig i november 2020, vil Meløy Arbeiderparti at hele faste stillinger skal være hovedregelen når dette settes i drift. Det nye omsorgssenteret gir oss mulighet til å tenke nytt og innføre heltidskultur i Meløy kommune. Innføring av heltidskultur må skje som et trepartssamarbeid. Hvis vi skal lykkes er det viktig at fagorganisasjonene og de ansatte som kjenner tjenestene får bidra med sin kunnskap når vi endrer måten vi organiserer og driver tjenestene våre.

Forskning viser at virksomheter som satser på hele faste stillinger har lettere for å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft og beholde denne. Noe som igjen gir bedre muligheter for å utvikle gode fagmiljøer og skape kompetente og effektive tjenester. Dersom mange jobber deltid vanskeliggjør det også rekrutteringen til de yrkene hvor vi vet vi vil ha behov for enda flere ansatte i fremtiden.

Meløy Arbeiderparti vil gjøre kommunen til en læringsarena hvor det utarbeides kompetanseplaner for alle virksomheter for å sikre tverrfaglig kompetanseheving for hele organisasjonen.

Meløy kommune er vår største arbeidsplass. Årets valg er et valg om hvem som skal være arbeidsgiver for de ansatte i Meløy kommune de neste fire årene. Gir du din stemme til Meløy Arbeiderparti gir du en stemme til innføring av heltidskultur og trygghet for alle.

Maren Støre Ragnvaldsen

8. kandidat Meløy Arbeiderparti