Leserinnlegg

Meløy kommune har, i likhet med mange andre kommuner, slitt med økonomien. SV jobber sentralt med å få bedret rammebetingelsene til kommunene og jobber mot sentraliseringen vi ser river landet i stykker. Det var virkelig dystert når vi leste på an.no (Avisa Nordlands hjemmeside) 22. september 2017 om at Meløy kommune  var kommet på den berømte Robek-lista. Overskridelsen var så lav, (2,2 mill i 2014) at det hele fremstår som noe slurvete. Faktisk begynner Robek-saken for meg å fremstå som et planlagt kupp for å oppnå politisk vilje til å se på sammenslåingen av barnehage-, skole- og legestruktur i Meløy kommune. Politikerne lot seg vippe av pinnen og gikk inn for sammenslåing av Neverdal og Spildra skole og sammenslåing av barnehagene på Ørnes og Neverdal. I tillegg kom utredningen «Meløylegen» om fremtidens legetjenester som var ønsket samlokalisert i nye lokaler på Ørnes.

Utredningen «Meløylegen», og senere beslutningen om endring av legestruktur, tar for seg hvordan kommunen kan bedre rekrutteringen av leger og få dem til å bli i Meløy. I tillegg har diskusjonen utviklet seg til også å omhandle «store» økonomiske besparelser. Det virker for meg, og andre brukere av Glomfjord Legekontor, at den økonomiske analysen er totalt fraværende. Det er viktig å understreke at legekontoret i Glomfjord har brukere fra hele kommunen og at disse er svært fornøyde med tjenesten. Samme brukerne har heller ikke blitt overbevist om at rekrutteringen av leger bedres med samlokalisering, da dette viser seg å være en kjent utfordring i hele landet. Signalene fra Legeforeningen er at fastlegestillinger generelt ikke er attraktive for legene. Har kommunestyret gjort en beslutning på en antakelse, og ignorert at tilsvarende rekrutteringsproblemer også finnes ved større legekontor? - Mange blir berørt, og de svakeste hardest.

Hvilke signaler blir sendt til Glomfjord  Industripark, industriparkens ansatte, investorer og skoleverk hvis legetjenestene legges ned? Hvem vil etablere seg der kommunen ikke viser vilje til å satse på et allerede etablert og innarbeidet godt tjenestetilbud? Ambulansen ble i sin tid flyttet fra Glomfjord. Da var argumentet at man hadde nettopp et legekontor på stedet. I argumentasjonen om nedleggelse av Glomfjord Legekontor pekes det på at stedet ikke har ambulanse. Dette er et tydelig eksempel på at det ene velter det andre innen tjenestetilbudet. Jeg frykter at en nedleggelse av legekontoret også kan være spikeren i døra for andre tjenester, for eksempel Flyktningetjenesten eller Meløy Videregående skole avd. Glomfjord, for å nevne noe.

SV jobber for et godt offentlig tilbud til alle i kommunen. Nedleggelsen av Neverdal skole har ført til et enormt samarbeid og oppslutning på Neverdal for å få i gang et privat alternativ. Beslutningen om nedleggelse av den kommunale skolen medførte dermed at vi fikk et tilbud om privatskole i Meløy, og den offentlige skolen har fått en konkurrent, EnSpire. Elevene som var tiltenkt overflyttet fra Neverdal til Spildra kommer dermed ikke. I tillegg velger også noen foreldre fra de øvrige bygdene EnSpire fremfor det kommunale skoletilbudet. Den offentlige tilskuddsordningen tilfaller da den private skolen og ikke der hvor politikerne trodde den skulle komme. Besparelsen på å slå sammen Neverdal og Spildra skoler blir dermed spennende å se resultatet av. Vil det vise seg at det ble dyrere for kommunen med sammenslåingen enn å videreføre drift av Neverdal skole?

Ørnes blir hardt rammet ved å miste barnehagene. Her vil det sannsynligvis komme alternativer, kanskje med privat aktør. Det er bare snakk om tid. Hvordan ser det økonomiske bildet ut da?

I Glomfjord jobbes det med å finne et privat alternativ som skal erstatte den kommunale legetjenesten, når denne legges ned. Siden den økonomiske analysen over nedleggelsen av Glomfjord Legekontor mangler, er det heller ikke tatt hensyn til hvordan et privat legetilbud i Glomfjord vil slå inn på kommuneøkonomien.

SV ønsker ikke velferdsprofitører i hverken helse/omsorg eller skole/barnehage. Det blir likevel et paradoks hvis det er det som må til for å holde tjenestetilbudet oppe.  Vi kan ende opp med å forverre økonomien snarere enn å bedre den.

I 2018 hadde kommunen et overskudd på 40 millioner kroner hvorav 16 var driftsoverskudd . Mange grep er gjort og mye bra arbeid er utført for å bedre økonomien. Det er likevel interessant at kommunens økonomi har snudd og det lenge før samlokaliseringene av barnehage-, skole- og legetilbud har gitt effekt.

For flere av beslutningene som er gjort om sammenslåingene, virker det for meg som at det er noe tynt faktagrunnlag. Hvis det viser seg at vi ender opp med private initiativ som skal erstatte de kommunale oppgavene for å opprettholde tilbudene i grendene, mener jeg at alle disse vedtakene bør utredes, også økonomisk, diskuteres på nytt og eventuelt reverseres.

Jeg vil jobbe for barnehage både på Ørnes og Neverdal, legekontor i Glomfjord og en skole på Neverdal. Fortrinnsvis kommunale tilbud , men ved mangel på dette faktisk støtte opp om de private initiativer som måtte dukke opp. For å sikre barnefamilier og bolyst i hele kommunen gjør jeg også opprop på at de øvrige skolene og barnehagene skal bestå de neste fire år!

Kristian Johnsen Haukalid

3. kandidat for Meløy SV