Lokalforeningene i Rødøy

Ambulanse og akuttberedskap er særdeles viktig for alle, også oss som bor i Rødøy.

Rødøy ble karakterisert som landets mest kompliserte kommune i en reportasje i NRK for en tid siden. Vi bor spredt på øyer og fastland i bygder uten veiforbindelse til sykehus, og det er store avstander mellom oss og mellom oss og sykehuset. Det er derfor med god grunn at mange kjenner på en stor uro med tanke på hvilke konsekvenser en flytting av ambulansebåten vil kunne medføre når det gjelder akuttberedskapen.

Helgelandssykehuset har invitert Rødøy kommune til et samarbeid med gjennomføring av en ROS-analyse, der hensikten er å identifisere mulige risikofaktorer ved en flytting av ambulansebåten, samt å finne kompenserende tiltak.

Lokalforeningene i Rødøy vil i det følgende peke på noen av disse risikofaktorene.

Rødøy kommune ble for flere år siden i likhet med Hattfjelldal kommune lovet en uavhengig ROS-analyse. Denne ROS-analysen er ennå ikke gjennomført.

Dersom båten flyttes til Indre Kvarøy vil noen av de nærmeste øykretsene få litt kortere responstid, mens kretsene nord i kommunen der de fleste av innbyggerne bor, vil få betydelig lengre responstid. Ved en tidligere gjennomgang ble responstida for kretsene Tjongsfjorden og Jektvik vurdert som uakseptabel lang.

Responstida er den mest kritiske faktoren når det står om minutter.

Regularitet er en annen svært viktig faktor når det står om liv og helse. Vi bor i et utsatt område når det gjelder vær og vind og vi må kunne stole på at ambulansebåten kan være operativ i det meste av vær, både bølgehøyde og vindstyrke. Erfaringsmessig vet vi at hurtigbåten ofte må ta forbehold om anløp av Indre Kvarøy pga. av krevende havneforhold i spesielle vindretninger. Det gjør oss usikre og utrygge på om det vil bli mange landliggedøgn, hvor båten ikke er operativ.

Helikopter blir av flere lansert som en erstatning for ambulansebåten i tilfeller der båten grunnet værmessige forhold ikke kan rykke ut fra basen på Indre Kvarøy. Dette utsagnet fester vi ikke lit til, da mørke og dårlig sikt vil legge sterke begrensninger på denne tjenesten. Vi må også huske på at på de fleste kretsene mangler landingsplasser og ambulansehelikoptrene er ikke skikket til flyvning i mørke og i vær med dårlig sikt. I en akuttsituasjon er det heller ikke sikkert at Sea Kingen er ledig for oppdrag.

Hva ser man for seg av kompenserende tiltak? Vi kan med en gang slå fast at «Mens vi venter på ambulansen»-gruppene ikke kan ta på seg ansvaret å være et kompenserende tiltak! Det er slett ikke alle kretser som har slike Førstehjelpsgrupper, de mangler i de mest grisgrendte bygdene og på de ytterste øyene. Dessuten savner gruppene både kursing og øvelser, og den tryggheten og kunnskapen og kompetansen som følger med det. Det er et altfor stort ansvar, ja det er utelukket at «mens vi venter på ambulansen»-gruppene skulle kompensere for en dårligere akuttberedskap. Med enda lengre responstid vil det være helt uaktuelt for mange å påta seg dette ansvaret.

Befolkningen i Rødøy er allerede ekstremt sårbare grunnet dårlige kommunikasjonsmuligheter, og en svekkelse av dagens tilbud når det gjelder akuttberedskap vil kunne få store konsekvenser når kritiske situasjoner oppstår.

Vi er mange som deler den uroen.

Med dette krever vi at ambulansebåten blir liggende på Rødøy til ROS-analysen er klar.

Mvh

Myken Lokalforening

Nordnesøy lokalforening

Storselsøy lokalforening

Gjerøy lokalforening Rødøy lokalforening

Jektvik/Nordværnes grendeutvalg

Øresvik lokalforening

Tjongsfjord grendelag

Selsøyvik lokalforening

Sørfjorden lokalforening

Melfjorden lokalutvalg Gjerøy Lokalforening