Marianne Hegge Skogsholm

Naturen har også gjort det mulig å etablere arbeidsplasser innen energi, industri, fiskeri, hav-, skog- og landbruk. Felles er at de må drives og utvikles etter bærekraftige prinsipper om de i fremtiden skal være konkurransedyktige i et marked med stadig høyere fokus på klima. I Meløy har vi flere næringer og produsenter av varer og tjenester som aktivt bidrar til et bedre miljø. Vi vil ha mer av det! Meløynaturen, med sine mange naturperler og unike landskap gir dessuten kreative gründere mulighet til å etablere opplevelsesbaserte tilbud som frister turister til å legge reisen innom Meløy, noe som også er et gode for kommunens servicenæringer.

Klima og naturvern - to sider av samme sak.

Med bakgrunn i FNs klimarapport har Nordland fylkesting nylig erkjent klimakrise og oppfordrer alle kommuner om å gå grundig til verks for å redusere utslipp.

En fersk rapport fra FNs naturpanel informerer dessuten om at utryddelse av arter skjer i et stadig stigende tempo her hjemme også: 2000 arter er bl.a utrydningstruet i Norge. Ikke uventet rager endret arealbruk øverst på listen over årsaker til dette.

Nedbygging av viktig natur må stanses!

Altfor ofte har politikere gitt små og store utbyggingsplaner og næringsvirksomhet tommelen opp på bekostning av naturmangfold, friluftsområder og landskap. Dette gjelder selvsagt ikke bare for Meløy.

Bit-for-bit nedbygging av natur gir i sum store negative utslag for biologisk mangfold, tap av leveområder for arter og oppstykking av frilufts-/rekreasjonsområder.

Kommunene pålegges større miljøansvar. Det gjelder både i biologisk mangfold- og klimasammenheng. Derfor mener Meløy SV at miljøkompetansen og kapasitet i kommunen må styrkes slik at avgjørelser som berører naturverdier er i tråd med overordnede målsettinger om ivaretakelse av fugle- og dyreliv og sårbare landskaps- og naturtyper. En sunn og intakt natur danner grunnlaget for alt vi trenger: mat, arbeidsplasser og gode oppvekst og levekår for kommende generasjoner, forutsatt at vi klarer å sikre bærekraftig forvaltning og felles eie.

- Meløy SV vil derfor arbeide for, og støtte opp om klima- og naturvennlig næringsutvikling.

- Meløy SV vil vende tommelen ned til samfunns- og næringsutvikling som bidrar til sentralisering og økende ulikheter.

Marianne Hegge Skogsholm, 4. kandidat Meløy SV