NAV-leder i Meløy, Ann-Karin Doyle Lillehaug, tror regjeringens forslag om aktivitetsplikt også for voksne sosialhjelpsmottakere kan administreres dersom det tilføres ekstra ressurser i tjenesten. I Meløy har erfaringene så langt vært gode for gruppen 18 til 25 år.

- Viktigst er uansett å bryte uheldige mønstre og la disse menneskene få oppleve at noen har bruk for dem. Men dét krever innsats og kreativitet!

Ut av passivitet

Siden nyttår har NAV Meløy stilt bestemte vilkår til sine unge sosialhjelpsmottakere. Langsiktig mål  er å få ungdommen bort fra sosialhjelp, og over i skole og arbeid. Et eget ungdomsteam har administrert tiltaket. Det er i gjennomsnitt 20 unge i Meløy som får stønad til sitt livsopphold hver måned.

- Dette er ingen ensartet gruppe, så vi har gjort individuelle tilpasninger og unntak. Noen unge kan være i aktivitet eller følge en arbeidsplass, andre klarer ikke å stå i noe som helst over tid. For enkelte  kan det være tilstrekkelig å møte ukentlig her hos oss. Ved å prøve ut ulike alternativ kan vi også avdekke hvilke problemer og utfordringer disse menneskene har, slik at vi kan hjelpe dem, sier Lillehaug.

Hun understreker respekten for enkeltindividet i hvert eneste tilfelle.

- Vi må huske på at det alltid er en årsak til at disse menneskene er havnet i det nederste sikkerhetsnettet samfunnet vårt har.

Færre på landsbasis

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie mener at innføringen av aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere i Norge har vært en så stor suksess at hun nå ønsker å utvide ordningen. Tall publisert i Dagbladet nylig viser at 1026 færre unge under 30 år mottok sosialhjelp i 2017, enn i 2016.

- Antall unge sosialhjelpsmottakere i Meløy har så langt ikke endret seg som følge av aktivitetsplikten, men vi ser at plikten har «vekket» en del. Det har nok vært tøft for mange å måtte snu om, men det er en viktig forberedelse til veien videre, ut i ordinært arbeidsliv.

- Hvilke typer oppgaver har de unge fått?

- Det varierer, dett er ikke ordinære arbeidssøkere som kan gå inn på en selvstendig måte. Vi har alliert oss med lag og foreninger, grendelag og enkelte arbeidsplasser. Det er viktig at aktiviteten oppleves meningsfylt for den det gjelder, samtidig skal arbeidsgiver kunne dra nytte av det på noe vis.

Trenger flere arbeidsplasser

Nå leter NAV Meløy etter flere aktivitets- og arbeidsplasser som kan ta imot unge sosialhjelpsmottakere.

- De fleste av disse ungdommene har liten eller ingen arbeidserfaring, og vil trenge tett oppfølging. Det får de også via ungdomsteamet hos NAV, som er støttet av Meløy kommune, sier veileder Mariann Åbodsvik:

- Så langt har tilbakemeldingene vært gode fra arbeidsplasser som har forpliktet seg til å ta imot de unge. Det kan være krevende, men det er også meningsfylt å kunne bidra til fellesskapet på denne måten. For noen unge kan aktivitetsplikten være motivasjonen de trenger for å komme seg videre, alene eller med mer hjelp.  Jeg ser at aktivitetsplikten gjør noe med ungdommene våre, og det skjer ofte fort!

Åbodsvik forteller at om lag 90 prosent av de unge sosialhjelpsmottakerne er gutter.

- Flere har uttrykt at det faktisk er helt greit å stå opp om morgenen fordi de vet at det forventes noe av dem. At noen ser dem og bekrefter dem.