Alle ansatte på Vall sykehjem

Dette forslaget ble nedstemt av kommunestyret 3. desember 2020, i tillegg ble det nevnt at det skulle komme utredning på hva som skulles skje med Vall sykehjem over nyttår (det vil si første del av 2021). Dette har enda ikke kommet!

Nå i høst (2022) kommer det et nytt forslag på nedleggelse, nå i en rapport fra eksternt firma (WSP). Derfor ser vi oss nødt til å skrive et nytt brev – hvor vi også spør etter svar på spørsmål stilt i brev datert november 2020, og i tillegg svar på spørsmål vi har nå, etter WSP-rapport.

Vi stiller spørsmål til ordfører Sigurd Stormo, om hvordan han står i dag i forhold til hva han sa til Kulingen 4. september 2018: Vil totalrenovere på Vall, og hva han tenker i forhold til den nedslående rapporten til WSP nå i høst, med tanke på Vall sykehjem, og hele omsorgsbasen i Søndre Meløy.

Det kommer frem i Kulingen fra 2018: Vi har ikke råd til å la være å investere i framtidas eldreomsorg, og snart har vi kapasitet til å satse på Vall omsorgssenter, sier ordfører Sigurd Stormo (Ap). Videre står det: Samle tjenestene – I planene vil ordføreren at det også må tas høyde for hensiktsmessig parkeringsareal.

-      Vi bør også vurdere om fremtidige omsorgsleiligheter skal knyttes til omsorgssenteret, enten ved påbygg eller ved å legge dem i umiddelbar nærhet. Det er også naturlig å tenke seg legekontoret inn i omsorgssenteret. Å samle tjenestene, slik det vil bli gjort i nye Ørnes omsorgssenter, tror ordføreren har mange fordeler.

-    Slik kan Vall bli motoren i Søndre når det gjelder omsorgstjenester, selv om det fremdeles skal være slike tjenester på Halsa. Stormo mener hele omsorgstjenesten må rustes for demensomsorg, men at det kan være gunstig å spesialisere deler av tjenesten for dette.

-   Da skapes fagmiljøer som igjen kan bli ressurser for resten av omsorgstjenesten. Jeg ser ikke bort i fra at denne ekspertisen i framtiden kan knyttes Vall omsorgssenter.

Sigurd Stormo: Står du inne for det du sa da? Det ønsker vi svar på!

Vi har et sterkt fagmiljø i Søndre Meløy, og ikke minst på sykehjemmet. På sykehjemmet har vi mange fagarbeidere (helsefagarbeidere, hjelpepleiere, sykepleiere, vernepleier, kokker, med mer), mange av dem har tatt kompetanseheving innenfor demensomsorg, palliasjon, ernæring, kreftomsorg, og så videre. I tillegg er det opparbeidet bred erfaring gjennom flere år i jobb innenfor omsorg: Flere ansatte har jobbet 10, 20, 30 og til og med over 40 år, på sykehjemmet. Vi må ikke glemme våre kjære pensjonister som jobber året rundt, og utvikler sin brede erfaring og kompetanse, og som har kapasitet og lyst til å jobbe hos oss.

De ansatte mener de har et sterkt fagmiljø i søndre Meløy. Foto: arkiv

Ansatte på Vall sykehjem har gått i usikkerhet i over to år, etter siste forslag om nedleggelse. Vi har ikke de to siste årene fått svar på spørsmålene vi har stilt. Når informasjon til oss ansatte kommer gjennom avisoppslag, at det igjen er et forslag om nedleggelse – nå fra et eksternt innleid firma (WSP). Det er da ikke rart at det er problematisk å rekruttere nye ansatte, og at nåværende ansatte vurdere å flytte fra kommunen, på grunn av usikkerhet rundt arbeidsplassen. Det er i hovedsak mest problematisk å rekruttere sykepleiere, men vi er et så sterkt fagmiljø (erfaring, kompetanseheving, særlig innenfor demens) at vi lett kan drifte sykehjemmet med få sykepleiere/vernepleiere. Dette er også på grunn av at sykehjemmet er på et plan med lett oversikt over pasienter. Vi har også mange unge arbeidstakere, som etter en sommer i jobb i hos oss, velger videre utdanning innenfor helse. Dette gjentar seg år etter år.

I WSP-rapporten, Punkt 5. Framskriving av tjenestemottakere og behov for helsepersonell, står det at antallet personer i de eldste aldersgruppene 80 år og eldre vil øke, herunder vil de demenssyke være de som får det største omsorgsbehovet og være den gruppen som vokser mest. Når man leser artikler, avisoppslag og forskning, ser man at dette ser ut til å stemme. Antallet eldre økes i årene som kommer, mange med en demensdiagnose. Helsedirektoratet regner med at det er 80 000 personer med demens i Norge i dag, antagelig er det reelle tallet høyrer. Videre regner de med at åtte av ti beboere i norske sykehjem, kanskje flere, har demens. Vi har et sterkt fagmiljø på Vall, hvorfor kan ikke dette miljøet utnyttes til det beste for dem som trenger det mest? Hvorfor blir ikke vi informert, rådspurt, tatt med i kartlegginger og/eller beslutninger?

Når det gjelder forslaget i WSP-rapporten om nedleggelse av Vall sykehjem (og det meste av omsorg i sør), virker det som om at det det at ikke det bor helsepersonell i nærheten (adresse Engavågen), er med på å styrke dette forslaget. Hvor dette er hentet fra, kan ikke vi svare på, men vi kan svare med fakta: De fleste som jobber på Vall sykehjem, er bosatt med postadresse 8170, og med videre undersøkelser viser seg at det er 83 personer med helsefaglig bakgrunn bosatt på 8170. I tillegg jobber det en del personer med helsefaglig bakgrunn på sykehjemmet, og for øvrig i omsorgbase sør, som har bosted i nærmeste bygd (8178 Halsa).

Vi stiller også spørsmål med bygget Vall sykehjem, og WSP sin feilrapportering: Vi ser alle at bygget ikke er etter dagens standard, men trengs alt å være helt nytt? Det koster å bygge nytt, kostnadene løper i flere år i etterkant av byggingen, hva med å ta vare på det vi har? Vall sykehjem fungerer for oss ansatte, men som nevnt, det trengs oppgradering til dagens standard og HMS. Om en oppgradering tilsier at noe kan bevares, og noe bygges nytt, kan nok være en mulighet. Dette vil nok trolig spare kommunen i lengden. Har WSP sett at alle pasientrom, kjøkken og andre bruksrom ikke ligger i den eldste delen av bygget? Pasient- og bruksrom er bygget ca. 1985, 1998 (demensavdeling), 2003, og en del pasientrom har i tillegg blitt pusset opp etter dette. Vi har ventilasjons- og sprinklingsanlegg av nyere dato.

Hovedkjøkkenet hos oss leverer all mat til sykehjemmet, i tillegg leveres det ca. 470 middager i måneden til hjemmeboende brukere (med vedtak). Dette er eldre brukere, som har behov for et tilbud, for å bli ivaretatt og kunne bo lengre hjemme. Ansatte på kjøkkenavdelingen her hos oss, har utdanning, kurs, erfaring og kompetanse som gir alle som nyter godt av deres næringsrike og sammensatte måltider.

Foruten om god pleie og omsorg, er vi er gode på rehabilitering; og får ofte skryt fra pårørende, fysio- og ergoterapeuter og pasienter selv. Vi er kjent for i bygda, kommunen, og også utenfor kommunen, å være et sykehjem hvor pasienter får god pleie og omsorg. Vi er, ikke minst, kjent for vår gode dugnadsånd: Med basarer har vi de siste årene samlet inn nærmere 450 000 kr, som har gått til mye interiør med god kvalitet, maling (gjort på dugnad) og trivselstiltak for pasienter, som konserter med lokale artister (over 30 timer til sammen). Basarpengene har spart kommunen for mye penger, og har også vært brukt til kunst på veggene, og all kunst er bilder (tatt av Meløyfjerdinger), fra hele kommunen. Dette er noe pasienter og pårørende setter svært stor pris på.

Forskjellige foreninger har gjennom de siste årene gitt stoler, senger, nattbord, med mer, som også har spart kommunen for mye penger.

Vi har et flott uteområde (sansehage), som ulike foreninger har vært med å opparbeide og vedlikeholde, og det er i tillegg i høst oppført ny grillhytte.

Avslutningsvis:

Vi ønsker oss en handlingsplan fra kommunen om institusjonsplasser/omsorgssenter i Søndre Meløy/Vall. Overliggerdøgn på sykehus koster mye penger, og å ta ned antall sykehjemsplasser i kommunen, vil i lengden ha negativ innvirkning på kommunens økonomi.

For å gjenta viktige ord fra ordfører fra 2018: ‘Vi har ikke råd til å la være å investere i framtidas eldreomsorg, og snart har vi kapasitet til å satse på Vall omsorgssenter’, sier ordfører Sigurd Stormo (Ap).

Til våre folkevalgte politikere i kommunestyret; forslaget fra oss ansatte på Vall sykehjem, er at WSP-rapporten skrotes, bruk oss som jobber i kommunen og bygda her, for vi er her, vi bor her, vi jobber her, vi har mye kunnskap, vi ser hva behovet er nå og blir framover.

Avslutter med teksten til sangen DER VI BOR, skrevet av Trygve Danielsen i forbindelse med forslag til nedleggelse av Vall sykehjem november 2020, og som er like relevant for oss i dag. Sangen legges ved, og husk lytt godt!.

Der vi bor

Kjærlighet e dæ vi kjenn

Gamle dame, gamle menn

Førr så passæ de på oss

De ha slette, de ha sloss

Førr at vi sku få dæ bra

Tusen takk ska dåkker ha

Dåkk ha holdt i vårres hand

Dåkk ha bygd opp vårres land

Det her e jobban vårres

Dagan vårres -livan vårres

Hør og sjå – Dåkk vil forstå

Mang en latter - Mange tåræ

Tunge dagæ - store fine ord

Hjerte er der vi bor

Ja en by en fint og flott

Mæn da gangnæ ittje oss

Tænk på vårres situasjon

Kutt i administrasjon

E d herran dållers takk

Å lægg heile bygde brakk

Kvar ei øy og kvar en fjord

E likeverdig – Like stor

Det her e jobban vårres

Dagan vårres -livan vårres

Hør og sjå – Dåkk vil forstå

Mang en latter - Mange tåræ

Tunge dagæ - store fine ord

Hjerte er der vi bor

Ja dåkk veit at vi træng

Både skole og sykehjæm

Ittje ødlegg vårres bygd

Vi e heime – Vi e trygg

Tænk mæ hjerte – Bruk fornuft

Tænk på alt som vil forduft

Førr de gamle og de små

E så lætt å ta ifrå

Vi e stærk, vi e stor

Hjerte e der vi bor

Det her e jobban vårres

Dagan vårres -livan vårres

Hør og sjå – Dåkk vil forstå

Mang en latter - Mange tåræ

Tunge dagæ - store fine ord

Hjerte er der vi bor

Vi e stærk, vi e stor

Hjerte e der vi bor