VANN: 44 MNOK Sluttsummen for alle gjennomførte investeringer på vannforsyning er 38 MNOK. Disse investeringene omfatter renseanlegg for Inndyr vannverk med vanntårn, i alt 15 MNOK, som er levert av PK strøm og STH engineering. Styrings- og overvåkingssystem for alle vannverk er levert av Elektro, mens vanntårn på Inndyr og Sørarnøy er lever av Brimer as. Vannledning Inndyr til Sund og Horsdal til Våg kostet 15 MNOK, og er levert av Reipå Knuseri, mens sjøledninga Sund-Horsdal er levert av Subsea. I tillegg er det etablert nødstrømsanlegg på Tøa og Kjøpstad vannverk, og på Kjøpstad er det også skifta rør, alt arbeid utført av Bilfinger. I tillegg skal det skiftes eternitt i vannrør på Sund, og det er satt i gang bygging av vannledning fra Inndyr til Jelstad. UV- anlegget på Inndyr skal også oppgraderes, alt i løpet av 2016. Samlet sum i tillegg: 6 MNOK. Sturla Andersen forteller om enda et nytt prosjekt på vannforsyning: - Vi har hatt oppstartsmøte for ny vannforsyning for å erstatte Tøa vannverk, og kommunen har pekt på Storvikvatnet. Kommunen har flere års målinger å vise til, og Storvikvatnet har oppsiktsvekkende god vannkvalitet. Det planlegges sjøledning over til Sørfinnset. Samlet kostnad her vil være flere titalls millioner kroner. - På lengre sikt bør en også tenke sammenkopling med Inndyr vannverk, for å sikre vannforsyning også til Skaugvoll, mener Sturla.

VEG: 40 MNOK Utbedring av kommunale veger startet våren 2014 med synfaring og anbudsinnbydelse. Reipå Knuseri as ble antatt, og et omfattende program for forsterking og asfaltering avtalt. Mer ressurser enn først planlagt måtte brukes til opprusting før reasfaltering. - Mange veger måtte forsterkes, men stort volum og gode priser gjorde at vi fikk gjort mer enn planlagt innafor ramma, sier Sturla. Han beklager at noen veger likevel sprekker opp på grunn av for svak veggrunn, og nevner spesielt den sterkt trafikkerte vegen til Øya på Inndyr. - Administrasjonen ønsket også å rette opp Stabburssvingen på Kjelling, men det ble det ikke satt av penger til, så nå er det asfaltert før og etter den planlagte ombygginga.

BREDBÅND: 11 MNOK? Kommunen investerer i bredbånd og bedre mobildekning, og legger inn vel 7 MNOK i et prosjekt der Nordland fylkeskommune bidrar med ca 3,5 MNOK. Status her er at Nordkontakt er ferdig med sin del av jobben, som omfatter nye master og stasjoner for bredbånd, noe som har gitt mange innbyggere bedre kontakt med internett. Telenor skal være ferdig i løpet av halvannen måned med oppgradering til 4 G og supplering av mobilnettet. - Nordfjorden og Sundsfjord er blitt betydelig bedre, men det gjenstår ennå arbeid på Våg- Mårnes-Ravik, Jelstad, Sund Horsdal og Fleinvær, sier ordfører Petter Jørgen Pedersen. Han sier også at noe tuning og eventuelt samarbeid om master og sendere kan gi bedre dekning i enkelte «bindsoner».

VEILYS: 2 MNOK I dette prosjektet blir gamle armaturer og stolper skiftet ut. Storvik er ferdig og noen armaturer skiftet på Inndyr. - Når det gjelder lys skal vi investere litt hvert år, til det er god belysning overalt der folk ferdes, sier ordføreren. I høst blir alle punkt inspisert for slokte lys eller armaturer som ikke er lovlige. Nye armaturer har ledlys med lavere effekt enn før, så det lønner seg driftsmessig både å ha lys i punkter det blir betalt for, og å montere målere og redusere forbruket. I år blir det bygd nye linjer på Våg og på Sørarnøy, der kommunen kjøper materiell og noe arbeid blir gjort på dugnad. Det skal også bli lys i mørke punkter i Fleinvær, og skiftes flere armaturer på Inndyr.

UTBYGGINGSAREAL: 10 MNOK Til opparbeiding av næringsareal i Sundsfjord er det bevilget 5,3 MNOK, mens det er satt av 5 MNOK til opparbeiding av kommunale boligtomter, begge finansiert av kapitalfondet. I Sundsfjord blir vann og avløp lagt ut på Doffin, og når det gjelder boligtomter er Solvikhaugen regulert på nytt.

Investeringsselskap: 7 MNOK For å ha finansielle verktøy til å bidra til lokal bedriftsetablering har kommunen etablert investeringsselskapet Gildeskål Invest as. Formålet for investeringsselskapet er: «Å foreta kommersielt motiverte investeringer og/eller bidra med ansvarlig lån i en tidlig fase i bedrifter i Gildeskål, basert på muligheter for avkastning.» Investeringsselskapet er kapitalisert fra kapitalfondet og konsesjonsavgiftsfondet. Hele kapitalen er investert som aksjekapital og lån i rundt 15 ulike private virksomheter.

BYGG, KAI: 13 MNOK Det er satt av 2,5 MNOK til opprusting av lager og personalfasiliteter for kommunen, og 10,2 MNOK til ny barnehage og oppgradering av skolen på Sørarnøy med ventilasjonsanlegg og brannsikring, etter pålegg. Denne investeringa blir finansiert med låneopptak. Det er Arnøybygg som har dette prosjektet. Dessuten er det igangsatt prosjektering av ny trafikkai på Sørarnøy, og det skal bygges venterom på Våg.

Liten avkastning på kapitalfondet I 2016 skal det investeres 27 MNOK fra kapitalfondet, som sto i 267 MNOK ved årsskiftet. 2016 har for øvrig ikke vært er særlig innbringende år så langt. De første fire månedene ga en avkastning på 1,32 MNOK, mens det er budsjettert med 12,5 MNOK for hele året. I tillegg til veg, vann, lys, næringsareal og diverse byggeprosjekter nevnt over, skal følgende tiltak finansieres fra fondet: Digitalt mobilt pleiesystem, data grunnskole, uteområde Sandhornøy skole, opprusting kirkebygg og underskudd Gildeskål Eiendom.

Vanskelig å få synergi med fylkeskommunen Ved bygging av vannledning Inndyr-Sund og Inndyr-Jelstad har det vært mulig å bygge deler av veien, sykkelvei og parkeringsplasser samtidig, og dermed spare både penger og tid på de totale investeringene. Fylkesveien mellom Sund og Skaugvoll var inne i fylkeskommunen sitt budsjettforslag i fjor høst, men ble strøket i siste runde på grunn av reduserte bevilgninger. Mange spør seg om hvorfor det likevel ikke kunne planlegges og bygges etter en felles plan for vann og veg, når anleggsarbeidet tross alt skulle foregå på samme grunn. - Vi har faktisk prøvd å få fylkeskommunen og Vegvesenet i tale om dette spørsmålet, uten noen  respons, sier Sturla Andersen. For øvrig er trekkrør for fiber og veglys på plass i vanngrøfta, med tanke på framtidig utbygging.

Inndyr vannverk: Vanntårn, renseanlegg og nye vannledninger gir sikkert vann i nesten hele kommunen. Nå utredes Storvikvatnet som ny vannkilde.