Ferske tall fra Statistisk sentralbyrås kommunalfakta viser følgende. Pr. 2 kvartal i 2017 hadde Meløy 6381 innbyggere. Det ble født 30 barn pr. 2. kvartal, mens 32 personer døde i samme tidsrom. Tallet for nettoinnflytting hittil i år er -52, det gir en negativ folkevekst på -54 personer. Det er 477 personer med innvandrerbakgrunn (innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre) bosatt i Meløy, og hver husholdning har i snitt 2,2 personer. Ei forventet utvikling for Meløy, i følge SSB er 6189 innbyggere i 2030 og 6092 innbyggere i 2040.