Nye Ørnes Omsorgssenter skal bygges, men blir bare ét av virkemidlene for å imøtekomme eldrebølgen.

Det er først fra 2025 andelen eldre over 80 år virkelig skyter fart i Meløy. Og mens vi allerede i dag har  manko på 30 heldøgnsbemannede omsorgsplasser, kan tallet i 2040 være økt til hele 71. Vedtaket som nå er gjort, innbefatter å realisere prosjektet innenfor den vedtatte rammen på 275 millioner kroner.

Det nye sykehjemmet får 44 sykehjemsplasser, inkludert KAD og korttidsplasser. Det skal lages 7 omsorgsboliger i toppetasjen, i tillegg skal bygget huse legetjeneste med legevakt, rehabiliteringstjeneste og spesialsykepleie. Det vil også bli et felleskjøkken som skal serve institusjoner og omsorgsboliger. Framover skal de nye bestemmelsene klargjøres og legges ut på anbud innen 15. november, endelig vedtak gjøres i kommunestyret i februar 2018.

Engasjerende debatt

- Skal vi virkelig bygge bare én ny sykehjemsplass – til den prisen?

Debatten har gått heftig, både i og utenfor kommunestyresalen. FrP med Einar Helge Meløysund i rettet pekefingeren mot Rødøy, som har stablet på beina 12 nye plasser, til en nettokostnad på bare 14 millioner.

- Det er ufattelig at Meløy, på full fart mot Robek-lista, ikke har skrinlagt dette fantasiprosjektet for lengst, sier Meløysund til Framtia.

Hans forslag om å bygge ut eksisterende sykehjem med 12 plasser, falt likevel mot 7 stemmer.

Hvor mange heldøgns omsorgsplasser det faktisk blir i framtidas Meløy, kommer kanskje an på hvordan det regnes. Under debatten gjorde Sigurd Stormo (Ap) et forsøk, og kom til 88. Da inkluderte han dagens sykehjemsplasser og omsorgsboligene som skal bygges og bemannes.

- Det blir ei økning med 21 plasser fram mot 2020, og nå vi komme i gang, for i dag klarer vi ikke å håndtere de aller sykeste pasientene, sa han.

- Bygg ut i sør!

Skeptisk til rådmannens innstilling, som altså ble vedtatt, var også Krf og deler av Sp.

- Vi kan kjøpe gullet for dyrt, sa KrF’s Sverre Monsen, mens Jim Helge Andersen (Sp) tillot seg å reise et nytt forslag i debatten, nemlig å bygge ut eksisterende areal ved Vall omsorgssenter til 4 nye sykehjemsplasser.

Under lå kanskje også en frykt for endringer i omsorgs- og legestrukturen.

Men selv om ombygging i sør kan gjøres nærmest selvfinansierende ved hjelp av Husbanken, applauderte ikke rådmann Hege Sørlie representantenes «kinderegg-tanke». Hun viste til den kommende helse- og omsorgsplanen, som forhåpentligvis vil gi Meløy flere bein å stå på når det gjelder å yte omsorg til kommunens pleietrengende framover.

- Jeg anmoder dere om å besinne dere nå, og ikke legge flere momenter til debatten, var beskjeden fra henne.

Både òg

At Meløy pr i dag ikke har en eneste heldøgnsbemannet omsorgsbolig, er et sørgelig faktum. Sammen med svimlende summer i døgnbøter for utskrivningsklare pasienter, har dette tvunget frem bestemmelsen om å bemanne opp eksisterende boligareal for eldre. Dette gjelder for Glomfjord bolig og omsorgssenter, og antakelig også for Grindåsen omsorgsleiligheter på Halsa. I tillegg har kommunen avtale med Nordtun, og med en av våre nabokommuner om midlertidig leie av heldøgnbemannede omsorgsplasser.

- På lengre sikt må vi tenke flere løsninger for å imøtekomme utfordringene våre, sa kommunalsjef Kristin Eide i sitt informative innlegg, og tallfestet kommunens utgifter til heldøgnsbemannede omsorgsplasser, i og utenfor institusjon. Hver sykehjemsplass koster kommunen 1,8 millioner kroner årlig, mens heldøgnsbemannede omsorgsboliger har andre krav til bemanning og koster i underkant av en million pr plass. Og Meløy trenger begge.

Oppbemannes: Glomfjord bolig og omsorgssenter kan få heldøgnsbemannede omsorgsplasser i løpet av høsten. Foto Ingunn Dahle

Oppbemannes: Glomfjord bolig og omsorgssenter kan få heldøgnsbemannede omsorgsplasser i løpet av høsten. Foto Ingunn Dahle

Hva med sluttregninga?

Det vedtatte forslaget gir ingen reduksjon i driftskostnadene til pleie for Meløy kommune, men gir besparelser på dagens leiekostnader og merinntekt fra husleie på omsorgsboliger. Parallelt med å ferdigstille det nye omsorgssenteret, skal eksisterende Ørnes sykehjem utredes som fremtidig bo- og omsorgssenter. I dette bygget tenkes omsorgsboliger med heldøgns omsorg, base for hjemmetjeneste, dagsenter og samlokalisering av øvrige helsetjenester. Flere av representantene etterspurte en økonomisk kalkyle for dette prosjektet, og mente kommunes handlefrihet til større ombygginger er marginal. Flere kort er altså på plass, men fremdeles kan jokere skjule seg i omsorgskabalen. Renta er en av dem. Hva sluttregninga havner på, og hvordan Meløy, som nå ligger aller nederst på kommunebarometeret, vil greie å håndtere lånene, gjenstår å se.