Avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA), mellom partene i arbeidslivet ble inngått i 2001. Et av målene var å redusere sykefraværet med 20 prosent, hvilket på nasjonalt nivå betydde at det ikke skulle overstige 5,6 prosent. Da var sykefraværet i kommunal sektor 8,7 prosent og 6,6 prosent i privat sektor. Senere har forskjellen bare økt. Kommunal sektor har på langt nær nådd målet i IA-avtalen, tvert imot økt sykefraværet med 10 prosent. Sykefraværet for menn ligger under målet, mens sykefraværet for kvinner øker og er årsaken til at målet ikke nås i kommunal sektor. Graviditet, som for øvrig ikke er en sykdom, kan ikke forklare alt og forskerne har heller ikke noen god forklaring på denne utviklingen. Denne ulikheten er i hvert fall ikke tema i kvinnekamp og likestillingsdebatten.

Norsk industri har greid IA-målet med glans - en reduksjon på 35 prosent. Hjørnesteinsbedriften i kommunen gjennom 70 år kan også vise til gode resultater.

Neste år skal IA-avtalen fornyes. Etter 17 år med sterkt fokus og tett oppfølging av sykefravær, tilrettelegging m.m., uten forventede resultater er det på høy tid med sterkere lut.

15 milliarder årlig kan spares på nasjonal basis om vi får sykefraværet ned på svensk nivå.

Svenskene halverte korttidsfraværet da de innførte en karensdag og 80 prosent sykelønn.

Forsikringsordninger har egenandel for å motvirke fristelsen til misbruk. Internasjonalt er full kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste fra første dag ved sykefravær et særfenomen.

Her på berget, hvor vi sitter på toppen av Europas krem-kake, er det politisk ukorrekt å tenke i slike baner.

Sverige har i dag et samlet sykefravær på 3,2 prosent, mens det er dobbelt så høyt hos oss.

Både sykefravær og andel på uføretrygd er betydelig høyere i Norge, enn i de land vi naturlig kan sammenligne oss med.

Etter innføring av fraværsgrense i videregående skole, sank fraværet med 40 prosent. Det er neppe noen bombe at konsekvenser skaper resultater og virker skjerpende, selv om det er aldri så politisk ukorrekt i enkelte kretser.

Påfallende er det også at sykefraværet gjerne stiger under store sportsbegivenheter.

I en kommune med eksempelvis 600 ansatte, vil 10 prosent sykefravær i snitt, tilsi at 60 personer er fraværende daglig. For hver prosent sykefravær innenfor arbeidsgiverperioden (16 dager), som må kompenseres med vikar, kan en da glatt regne en ekstra års-kostnad på rundt 4 millioner kroner.

For kommuner med økonomiske problemer er det da åpenbart mer å hente på å få opp nærværet, enn å spare på ”knapper og glansbilder”.

Sannsynlighet for sykefravær øker med kompensasjonsgraden, som hos oss er bedre enn i noen andre land. Sjenerøse ordninger genererer bruk av dem.

Vi er i utgangspunktet alle sengeliggende når vi våkner om morgenen, uten derfor å være ute av stand til å møte dagens dont. Arbeid er god medisin, sosialt og helsefremmende.

Impossible kan omskrives til I´m possible.