I det pågående endringsprosjektet i Meløy skal hver stein snus for å dekke driftsunderskuddet . Mange meløyfjæringer etterspør nå innsparinger i kommunens administrasjon.

At små kommuner er mer kostbare å drifte enn større, er et faktum. Forskjellen på kommuners administrasjonsutgifter er store. I forbindelse med en undersøkelse Dagens Næringsliv gjorde i 2016, uttalte Lars-Erik Borge, professor ved Institutt for samfunnsøkonomi på NTNU i Trondheim, følgende:

- Det er typisk at små kommuner har større administrasjonsutgifter per innbygger enn store kommuner. Når kostnadene deles på innbyggertall, blir forskjellene enorme. Minst = dyrest

Nå defineres ikke Meløy som småkommunene. Vi er plassert i kostragruppe 12, sammen med 11 andre mellomstore kommuner, ut fra følgende rammebetingelser:

  • Hvor store våre bundne kostnader er (kostnadene ved å nå minstestandarder og tilby lovpålagte tjenester)

  • Innbyggertall

  • Frie, disponible inntekter etter at minstestandarder og lovpålagte oppgaver er dekket

«Topptunge» Meløy bruker mer

Dersom vi sammenligner Meløy med kostragruppe 12, ser vi at Meløy kommune har høyere utgifter til både administrasjonens drift og avlønning enn gjennomsnittet av kommunegruppen:

Brutto driftsutgifter til funksjon 120 (Administrasjon) MeløyBrutto driftsutgifter til funksjon 120 (Administrasjon) Kostragruppe 12Lønnsutgifter til administrasjon og styring MeløyLønnsutgifter til administrasjon og styring Kostragruppe 12 (gjennomsnitt)
6651,- pr innbygger/år4393,- pr innbygger/år4767,- pr innbygger/år3668,- pr innbygger/år Meløy, med sine 6381 innbyggere, bruker altså 42,4 millioner kroner på administrasjon, herav 28,5 millioner kroner til avlønning for administrative oppgaver.

dobbelt så mye

minst

Kostragruppe 12Brutto driftsutgifter til funksjon 120 administrasjon, pr. innbygger i 2016
Meløy6651
Sunndal6196
Vadsø6110
Odda5449
Tinn5145
Sør-Varanger4858
Årdal4797
Kvinesdal4626
Lenvik3786
Fauske3542
Tysvær3342
Alta3267

Finansielle nøkkeltall administrasjon, styring og fellesutgifter»

Administrasjon 120