Kommunalsjef Merethe Skille bekrefter til Framtia at byggesaken er i tråd med overordnet reguleringsplan, som tilrettelegger for spredt boligbyggelse.

Reguleringsplanen ble vedtatt av kommunestyret ved utbygging av Grønøy havn.

- Det er dermed anledning til å føre opp boliger i dette området som boligen bygges, og med denne bakgrunn ble tillatelsen gitt, sier kommunalsjefen og legger til:

- Dispensasjonssaken handlet om å sikre allmennheten tilgang til stien som leder til Grønøyfurua, da denne stien tidligere gikk over privat grunn. Dette er en sak hvor målet var å tilrettelegge for allmennheten på best mulig vis.

Ikke høringspart

Da Meløy kommune behandlet saken om dispensasjon, sendte de saken på høring i tidsrommet 23.03.17 – 21.04.17. Høringsinstanser var Fylkesmannen i Nordland, Nordland Fylkeskommune og Sametinget.

- Hvorfor ble ikke velforeninga tatt med på høring, de kjenner jo bruken av området best? - Det er naturlig at lokallag er med på slike høringer der dette er relevant. I denne konkrete saken jobbet kommunen med sikring/overtakelse av området for at det skulle være et friområde, og det ble antatt at dette var i tråd med hva grendelaget ville ønsket. Men de burde kanskje fått uttale seg, det skal vi ta med oss til neste korsvei.

- Dere har gitt dispensasjon fra forbudet om bygging i 100 meters beltet langs sjø, kan dette vektaket nå danne justis i Meløy? - Så lenge byggesaken er i tråd med en reguleringsplan, vil dette ikke danne noen form for justis.