Det foreligger nå forslag til serviceerklæringer for alle pleie- og omsorgstjenester som ytes av Meløy kommune.

Hensikten er å informere brukere og pårørende om hva de kan forvente av kommunes tjenester og beskrive av nivå og kriterier for tjenesten. Gitte tjenester kan avvike fra kriteriene i en serviceerklæring etter skjønn, men kommunen er forpliktet til å holde en pleie- og omsorgstjeneste av en viss minstestandard uten hensyn til ressurstilgang. I første omgang er det utarbeidet en serviceerklæring for hjemmesykepleie og hjemmehjelp.