I arbeidet med revisjon av kommunedelplanen har Asplan Viak utredet muligheten for å etablere ny skyssbåtkai nedenfor parkeringsplassen på Holand.

Rolf Birger Nilsen

- Forslaget om å flytte kaianlegget fra Holandsvika mener vi ikke er realiserbart. 17 parkeringsplasser er alt for knapt, sier leder for Svartisen AS, Rolf Birger Nilsen.

Han ønsker nå å ta Meløy kommune med på befaring i området.

Også skyssbåtskipper Kim Børge Skjellstad er skeptisk:

- Det jobbes for helårsdrift på Svartisen, et forslag som dette kan bli et tilbakesteg, sier han.

Dispensasjon

Arbeidet med en reguleringsplan for et varig havneanlegg i Holandsvika ble igangsatt i 2014, men stoppet opp på grunn av skredfaren i området. Tiltak for å gjøre anlegget skredsikkert er kostnadsberegnet til et tjuetalls mill. kroner. Dagens parkeringsanlegg og flytebrygge for skyssbåt til Svartisen drives på dispensasjon fra Statens vegvesen og NVE ut 2019. Senest i fjor ble parkeringsforholdene i Holandsvika oppgradert. Det ble da anlagt parkering på begge sider av fylkesveien, noe som skulle sikre en mer kontrollert ferdsel i området. Bobilparkering og av- og påstigning for buss ble også lagt til eget område.

Det er et høydenivå på ca. 10 meter mellom eksisterende parkeringsplass og havnivå, der turistene skal kunne skipes ut via ei ny betongflytebrygge. Bildet viser dagens vei ned mot havet.

Ny «sluse» for persontrafikk

Asplan Viak har på oppdrag fra Meløy kommune utredet etablering av ny skyssbåtkai på Holand, primært for persontrafikk. Det er utredet en universelt utformet atkomstvei i sløyfe (se skisse) mellom parkeringsplass og flytebrygge, med stigning på 5%, dimensjonert for personbil. På dagens parkeringsplass har Asplan Viak skissert en snuhammer for buss og omlag 17 parkeringsplasser for bil for bil «avhengig av hvor mange plasser for handikapparkering som er ønskelig». Dagens kaianlegg i Holandsvika ønsker kommunen å opprettholde for varetransport. Meløy kommune har, jamfør saksframlegg, innledet forhandlinger med grunneieren på gnr. 21/13 om etableringen av skyssbåtkaia.