Utfordringene med å beholde og rekruttere helsepersonell er størst i Nord-Norge. Både små distriktskommuner og store bykommuner kjemper om arbeidskraft, kompetanse og nødvendige investering i tjenesteutvikling. Denne kampen koster, og det finnes ikke økonomisk inndekning for den. Men vi må vinne den for å opprettholde et forsvarlig nivå på kommunenes lovpålagte helsetjenester.

Billigere å forebygge enn å reparere Hovedårsaken til krisen er et raskt økende antall eldre samtidig som våre yngre innbyggere har et raskt voksende behov for tjenester.. Den største veksten i utgifter skjer nå hos de yngre, og forskning viser at 5 % av brukerne med høyeste kostnader står for nesten 40 prosent av de samlede kostnadene for kommunale pleie- og omsorgstjenester. Kostnadene til omsorgstjenester vil dobles hvert 7 år hvis veksten fortsetter i samme takt som nå.

Alle de seks største kommunene i Nord-Norge er også vertskommuner for spesialisthelsetjenesten, og vi opplever stadig større konkurranse om det helsepersonell som er tilgjengelig. Det er behov for et bedre samarbeid med Helse Nord om hvordan framtidens utfordringer skal løses, både med tanke på rekruttering av helsepersonell og innen fordeling av ansvar og oppgaver. Spesialisthelsetjenesten utgjør ikke bare et sterkt profesjonsfellesskap rundt landsdelens sykehus. Den utgjør også et sterkt interessefellesskap med stor politisk oppmerksomhet. Den kommunale helsetjenesten fokuserer mer på forebygging og folkehelse, og det får tradisjonelt mindre oppmerksomhet og ressurser enn reparasjon. Det er synd, for det er billigere å forebygge enn å reparere. Vi trenger et sterkere politisk fokus på forebygging og folkehelse.

Vikarmarkedet er ute av balanse Vi vil understreke at vi er avhengige av vikarbyråer for å sikre forsvarlige tjenester, men vi opplever nå et marked helt ute av balanse. Vi trenger nye løsninger som gjør at vikarbyrå igjen kan være et supplement til våre tjenester, fremfor en ikke-planlagt del av våre felles helsetjenester.

Alt dette er utfordringer som er kommunenes ansvar, men som kommunene ikke kan løse alene.

Det haster med å få på plass bærekraftige løsninger, spesielt i Nord-Norge hvor kampen om arbeidskrafta allerede pågår med full kraft. Færre innbyggere i arbeidsfør alder kombinert med økt behov for arbeidskraft til mange av samfunnets viktigste oppgaver - det grønne skiftet, forsvar og samfunnssikkerhet, energi og helse og omsorg - gir landsdelen særskilte utfordringer.

Det er avgjørende at nasjonale myndigheter i større grad bidrar til nødvendige rammevilkår, inntektssystem, tilstrekkelig utdanningskapasitet og felles digitale løsninger. I tillegg er det behov for at trepartssamarbeidet gir økt handlingsrom knyttet til arbeidstidsordninger.

Regjeringen må på banen Felles gode løsninger i nord vil kunne tas i bruk i hele landet etter hvert som kampen om arbeidskraften tilspisser seg flere steder.

Problemstillingene er grundig belyst i Helsepersonellkommisjonens rapport, og som ordførere i de seks folkerikeste kommunene i Nord-Norge ønsker vi å ta et initiativ for å få til helhetlige løsninger i samarbeid med statlige myndigheter, regionalt helseforetak, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner og på tvers av kommunegrensene. Som en direkte oppfølging av helsepersonellkommisjonens rapport ønsker vi å bidra med løsninger i en landsdel som har stor mangel på kvalifisert arbeidskraft i mange sektorer.

Utfordringene er store, kommunene kan ikke løse dette alene, nå må regjeringen komme på banen.

Geir Waage Ordfører Rana kommune

Odd Emil Ingebrigtsen Ordfører Bodø kommune

Rune Edvardsen Ordfører Narvik kommune

Kari-Anne Opsal Ordfører Harstad kommune

Gunnar Wilhelmsen Ordfører Tromsø kommune

Monica Nielsen Ordfører Alta kommune