Skrever av Lisbeth Selstad Amundsen Fylkesleder i Nordland av Norsk forbund for utviklingshemmede og Janina Nilsen medlem i Meløy og Gildeskål lokallag av Norsk forbund for utviklingshemmede.

Leie bolig av kommunen skal være et trygt og godt alternativ. Flere skal kunne eie sin egen bolig, da det å eie egen bolig er en økonomisk trygghet for den enkelte. Her løftes blant annet startlån frem som tiltak til blant annet personer med nedsatt funksjonsevne, da de ofte tilhører en gruppe med lav men stabil inntekt og derfor er regnet som sikre betalere.

Satsingsområder som er nevnt i planen er blant annet at det skal legges til rette for ulike boligtilbud for vanskeligstilte i ulike deler av kommunen, mer mangfoldig botilbud, fortetting og styrking av sentrumsområdene i de enkelte bygdene skal prioriteres ved utbygging av boliger og det skal legges til rette for kommunalt botilbud for ulike grupper, da med tanke på ordinære og tilpassede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Det nevnes videre i planen at en av de viktigste bærebjelkene i velferdssamfunnet er at alle skal bo godt og trygt. Samt at det skal legges til rette for at innbyggerne involveres ved at medvirkning ivaretas på en god måte og at boliger plasseres i nærmiljøet til personer med nedsatt funksjonsevne. Det nevnes at det bør etableres gode strukturer for medvirkning, spesielt på det boligsosiale plan.

Statsforvalteren nevner i sitt innspill til boligplan for Meløy kommune at det er positivt at planen bygger på bred og god medvirkning, særlig løfter de frem det at rådet for personer med funksjonsnedsettelser, eldrerådet og ungdomsrådet har vært involvert og gitt innspill til planen. De nevner videre at den er i tråd med nasjonale føringer, FNs bærekrafts mål og gjeldene lovverk som Lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet.

Planen skal ifølge saksfremlegget være det styrende dokumentet for Meløy kommunes boligpolitiske arbeid. Som henholdsvis fylkesleder og medlem i menneskerettighetsorganisasjonen Norsk forbund for utviklingshemmede mener dette er veldig positivt for gruppen personer med nedsatt funksjonsevne som ofte har behov for hjelp og støtte på det boligsosiale feltet. Norsk forbund for utviklingshemmede er enig i det som står i planen om at bolig er et grunnleggende velferdsgode og at en god bolig i et kjent og godt bomiljø er avgjørende for den enkeltes livskvalitet, mulighet for deltakelse i samfunnet og god folkehelse. Dette bidrar igjen til å skape gode lokalsamfunn og integrere personer med nedsatt funksjonsevne i samfunnet og bygdene rundt om i kommunen.

Det har lenge vært en utvikling i feil retning ved at botilbud og tjenester til gruppen personer med nedsatt funksjonsevne blir samlet på ett sted i kommunen, hvor man ser tendens til større institusjonslignende bygg mens mindre og mer integrerte botilbud fases gradvis ut andre steder i kommunen. Det har også vært fremmet forslag om å legge ned bofelleskap og tvangsflytte beboere inn på institusjon som er en form for institusjonalisering som ikke er i tråd med verken lovverk, menneskerettigheter eller nasjonale føringer.

Derfor er boligplan for Meløy kommune som er i tråd med nasjonale føringer, bred brukermedvirkning og boligsosial lov et positivt steg i riktig retning. Vi i menneskerettighetsorganisasjonen Norsk forbund for utviklingshemmede følger spent med på hvordan kommunen videre jobber med å få boligplanen ut i praksis og håper at kommunen tar med seg innspill fra rådet for personer med funksjonsnedsettelser om å involvere relevante grupper i planleggingen av nye boliger og at rådet får delta og komme med innspill ved befaring av boliger.

Lisbeth Selstad Amundsen, fylkesleder i Nordland av Norsk forbund for utviklingshemmede

Janina Nilsen, medlem i Meløy og Gildeskål lokallag av Norsk forbund for utviklingshemmede