Denne uttalelsen er utarbeidet av verneombud og tillitsvalgte fra Fagforbundet og Utdanningsforbundet ved begge skolene, på vegne av de ansatte. Uttalelsen tar ikke stilling til om skolene skal slås sammen eller ikke, men er skrevet for å uttrykke skepsis til den pågående prosessen og belastningen den påfører oss ansatte.

Kommunestyret vedtok i møte 7. desember å sette i gang prosessen med mål om å sammenslå ungdomstrinnene på Ørnes skole og Glomfjord skole, med samling på Ørnes. Da hadde vi som ansatte allerede vært kjent med forslaget i noen måneder. Vi har brukt store deler av arbeidstiden på å jobbe med denne saken, og vi bruker fortsatt mye tid på dette. Det å gå med så mye usikkerhet rundt fremtidig arbeidssted og arbeidsoppgaver er noe som oppleves svært belastende for alle ansatte. Vi vet ikke hvor vi skal jobbe neste skoleår, eller hvilke oppgaver vi skal utføre. Dette får vi ikke vite før tidligst etter at kommunestyret skal gjøre sitt endelige vedtak 13. juni, og sannsynligvis vil det ta en stund etter denne datoen før noe er klart. Med andre ord skal vi gå inn i sommerferien uten å vite hva som er vår arbeidsplass ved oppstart i august. Vi stiller oss sterkt kritisk til hvordan arbeidsmiljølovens hovedformål, som tydeliggjør retten på en arbeidsplass med “full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger”, blir ivaretatt i dette arbeidet.

Etter at høringsdokumentene ble publisert og sendt ut 29. februar har så godt som all planleggingstid og møtetid på begge skolene omhandlet denne saken. Vi er pålagt ekstraarbeid i form av risikovurderinger, høringsuttalelser og andre møter. Dette har gjort at andre oppgaver og annet utviklingsarbeid har blitt lagt på is. Med andre ord blir vi stående i en situasjon der vi må velge mellom å arbeide med en prosess vi har liten kjennskap til, og å gjøre en god jobb til det beste for elevene. Dette går ut over både ansattes og elevers læringsmiljø og trivsel. Det gjør skolene dårligere rustet til å gjøre en god jobb. Vi ønsker å stille spørsmål ved hvordan det er tenkt at vi skal drive en god skole samtidig som denne prosessen foregår. Gjennom å være i en så usikker situasjon, med så mange ubesvarte spørsmål, er det ansatte på begge skolene som allerede har begynt å søke nye jobber. Dette gjøres hovedsakelig grunnet usikkerhet rundt egen arbeidssituasjon og frykt for å miste jobben sin. Vi frykter at denne prosessen fører til at Meløy Kommune, og de aktuelle skolene, mister viktig kompetanse og gode ansatte på grunn av en uryddig og uklar prosess.

Vi ønsker å uttrykke tydelig skepsis rundt hvordan omstillingsarbeidet er organisert og plassert, spesielt for ledelsen ved skolene. Rektorene ved skolene er satt til å planlegge to ulike skoleår, og skal med andre ord gjøre dobbelt arbeid, uten å få tydelig støtte, hverken i form av ressurser, tid eller personell. Dette gjør at også rektorene står uten mulighet til å drive et godt utviklingsarbeid ved skolene, og gjør dem dårligere rustet til å ivareta ansattes arbeidsmiljø på en forsvarlig måte. I tillegg til dette kommer det ikke tydelig nok frem hvordan prioriteringen av ansatte skal foregå etter en eventuell sammenslåing, eller om omstillingen, med mulige endringsoppsigelser, gjelder kun for Glomfjord og Ørnes, eller alle enhetene i Oppvekst. Vi ønsker å stille spørsmål ved hvordan prosessen skal foregå etter et eventuelt vedtak 13. juni. Skal sommerferien brukes til å få på plass nødvendig organisering? Eller skal alt på plass i løpet av tre planleggingsdager i august? Når skal de ansatte få beskjed om hva som blir deres arbeidssted, hvem de skal samarbeide med og hvilke oppgaver de skal ha?

I tillegg til dette stiller vi oss spørrende til hvordan det skal bli plass til ansatte og elever ved en potensiell sammenslåing på Ørnes skole. Slik som det ser ut per dags dato er det ingen tydelige svar på hvordan skolene skal klare å legge til rette for særskilt sårbare elever og elever med annet morsmål. Vi undrer oss hvordan ledelsen ved skolene skal klare å få tid til å finne svar på alle disse spørsmålene. Vårt formål med denne uttalelsen er ikke å ta stilling til om skolene skal slås sammen, men å være kritisk mot den pågående prosessen og hastverket som signaliseres. Ved et så stort inngrep i elevers og ansattes hverdag, bør det heller legges til rette for god planlegging. Er det riktig at en slik hastig, og unødvendig hurtig prosess skal gå utover ansattes og elevers psykososiale arbeids- og læringsmiljø? Tallene som kommer frem angående økonomi og elevtall, viser at det ikke først og fremst er i år at det er viktigst å få på plass en endring i strukturen. Hvorfor ikke gjøre det ordentlig hvis det først skal gjøres? Gjennom gode prosesser og godt samarbeid mellom skolene og ledelse, vil vi heller kunne klare å finne et godt svar på hvordan en eventuell sammenslåing skal gjennomføres.

Vi foreslår dermed at denne prosessen utsettes med minst ett skoleår, slik at ansattes og elevers psykososiale miljø blir bedre ivaretatt, og rektorene, sammen med sine støttespillere, får mer rom til å gjøre en god og riktig jobb etter et eventuelt vedtak. Vi ønsker at denne uttalelsen leses av både ledelsen i Meløy kommune, politikere og andre interesserte.

Med vennlig hilsen

Verneombud - Glomfjord skole, Truls Eiler Kolvik-Eliassen

Verneombud - Ørnes skole, Eirik Hofstad

Plasstillitsvalgt for Utdanningsforbundet - Glomfjord skole, Beate Aasen

Plasstillitsvalgt for Utdanningsforbundet – Ørnes skole, Vanja Jakobsen

Plasstillitsvalgt for Fagforbundet – Glomfjord skole, Renate Norum

Plasstillitsvalgt for Fagforbundet – Ørnes skole, Tina Bang Hansen