Politisk kommentar av Erling Emil Eik

Kommuneloven

Statsforvalteren har sendt anmodning om at Meløy kommune skal innmeldes i registeret for begrenset kontroll, ROBEK.

Ifølge kommunelovens paragraf 28- 1 skjer dette når driftsbudsjettet eller økonomiplanen er vedtatt med merforbruk, altså underskudd. Og at dette skal dekkes inn over flere enn to år ette det oppsto.

Merforbruket var 12 millioner i 2022. I 2023 kan tallet bli hele 60 millioner. På kommunestyremøtet 7. desember plusset representantene på utgiftene med rund 5 million istedenfor å kutte.

Jeg er tvilende til at planen om å få Meløy kommune ut av ROBEK innen 2027 vil lykkes.

Kuttplan

Fordi kommunedirektørens plan innbefatter blant annet dette:

-Bemanningstilpasning i hele organisasjonen.

-Sammenslåing av Glomfjord og Ørnes legekontorer.

-Vurdere sammenslåing av Glomfjord og Ørnes ungdomsskoler.

- Prosessen med nedleggelsen av Reipå skole igangsettes.

-Eiendomsskatt skal innføres.

Bemanningstilpasning betyr nedbemanning

Motstand.

Noen av strekpunktene er byråkratisk språk ispedd politiske runde formuleringer. La oss se nærmere på de enkelte punktene.

Bemanningstilpasning betyr nedbemanning, altså ansatte må slutte frivillig i organisasjonen Meløy kommune, eller de må sies opp. Det kan trolig kommunedirektør Johansen lykkes med dersom prosessen går riktig for seg.

Sammenslutning av Glomfjord og Ørnes legekontor er klar tale. Og skaper selvsagt motstand fra Glomfjordsamfunnet. Selv om det faglig sett ikke vil svekke beredskapen i industrisamfunnet. Den er godt ivaretatt av Yara, og av ambulansetjenesten.

Kraftig skyts

Så til begrepet «vurdere» sammenslåing av Glomfjord og Ørnes ungdomsskoler. Som egentlig betyr å flytte elevene fra Glomfjord til Ørnes. Her blir skytset sterkere fra Glomfjord. Og representantene derfra, uansett politisk tilhørighet, vil trolig forlange det motsatte.  Selv om logistikken tilsier at en felles ungdomsskole i nordre del av kommunen bør ligge på Ørnes. Elever fra Reipå, og etter hvert øyene, kan enklere nå kommunesenteret enn Glomfjord.

Logistikken tilsier at en felles ungdomsskole i nordre del av kommunen bør ligge på Ørnes.

Uvisst

Reipå skole vil bli nedlagt. Bemanningssituasjonen og den bygningsmessige tilstanden på skolen er mer enn grunn nok. Her utsetter kommunestyret det uunngåelige.

Når det gjelder eiendomsskatt svever vi i uvisse. Eiendomsskatt på bolig og fritidshus er beregnet til å gi kommunen en inntekt på 16 millioner i løpet av de neste fire år. Men kommunestyret vedtok 7. desember at eiendomsskatten på bolig og fritidshus skal bort innen dette året. Dersom kommunen får kontroll på økonomien. Vedtaket står ikke til troende.

Fortsetter utviklingen i kommunen i 2024 slik den gjorde i 2023, kan vi plusse på ytterligere 60 millioner i merforbruk.

– Det er kommunestyret sitt ansvar å vedta tiltak for å nå økonomisk balanse. Denne oppgaven må vi stå sammen om på tvers av politiske partier og i tett samarbeid med administrasjon og tillitsvalgte, sier ordføreren. Det høres fint ut. Tiden vil vise hva som skjer.