Jeg mottar mange spørsmål angående retten til å få innsyn i og kopier av ens egen pasientjournal. Pasienter har full rett til innsyn i sin egen journal. Hovedregelen er denne og finnes i Pasient og brukerrettighetsloven. Der står følgende i § 5-1:

«Pasienten og brukeren har rett til innsyn i journalen sin med bilag og har etter særskilt forespørsel rett til kopi jf. personvernforordningen artikkel 15. Pasienten og brukeren har etter forespørsel rett til en enkel og kortfattet forklaring av faguttrykk eller lignende».

Hvorfor er det viktig med innsyn i egen journal?

Jeg pleier å si at du kan tenke på journalen som ditt arbeidsdokument. Det er den som dokumenterer din behandling og ditt forløp i helsetjenesten .

Retten til informasjon og innsyn i ens egen journal er avgjørende for tillitsforholdet mellom pasient og helsepersonell, samt for pasienters medvirkning i eget behandlingsforløp. Journalen er således det viktigste redskapet for samarbeidet mellom pasient og helsepersonell og for å kunne ha en reell innvirkning på egen medvirkning i behandling.

Formålet med innsynsretten er å gi pasienter mulighet til å ivareta sine interesser. Innsynsretten er dermed et viktig verktøy for å sikre pasientens rett til informasjon om og deltakelse i helsehjelpen, samt retten til å klage på brudd på rettigheter og søke erstatning for pasientskader, osv. Å kjenne til innholdet i journalen gir også pasienten mulighet til å korrigere feil eller mangler i opplysningene. Taushetsplikten kan ikke påberopes overfor personen opplysningene angår.

Også bilag som røntgenbilder, pleieplaner, kardex og andre skriftlige kilder som ikke inntas i selve journalen, omfattes av innsynsretten. Enkelt kan man si, at dersom det er gjort nedtegnelser om en pasient, har pasienten rett til å få innsyn i dette og på forespørsel få utlevert en kopi.

Innsynet i egen journal skal være gratis

Dersom en pasient ber om flere kopier, står det i Pasientjournalforskriften følgende

« Innsyn skal være gratis. Dersom den registrerte ber om flere kopier, kan den dataansvarlige kreve et rimelig gebyr basert på administrasjonskostnadene, jf. personvernforordningen artikkel 15 nr. 3.»

Som pasient , har du også rett til utskrift av logg over hvem som har hatt tilgang til pasientopplysninger dine.Det følger av Pasientjournalloven §18 første ledd . Det kan være kokt å be om logg over hvem som har hatt tilgang på dine opplysninger, både fra primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Av den enkle grunn, at dess mer digitalisert opplysninger om pasienter blir, jo mer krever det en aktiv holdning og varsomhet fra pasienters side når det gjelder opplysninger om noe så sårbart som egen helse og personlige forhold.

Hva gjør du dersom du ikke får utskrift? Du kan ført sende en klage til dataansvarlig eller journalansvarlig ved institusjonen du ber om utskrift fra. Gjerne med kopi til Statsforvalteren. Hvis det ikke nytter, sender du en klage til Statsforvalteren.

I noen kommuner, har det utviklet seg en praksis hvor pasienten blir innkalt til time for at helsepersonell skal forklare innholdet i journalen.

Det finnes ikke støtte for dette i lovverket

Det som derimot står i lovverket, er at pasienten har en rett til å be om en time for å få forklart innholdet i loven.

Blir man innkalt til en time og avkrevd betaling for en time for å få utlevert journalen sin, kan man klage til Statsforvalteren.

Det finnes kun to unntak for når journal ikke kan utleveres. Grensen er høy. Disse er unntaksregler og jeg skriver om dette neste gang.

Hei, kjære lesere!

Mitt navn er Grete Tvenning, og jeg gleder meg over å kunne ønske dere velkommen til min faste spalte om helsejuss. Opprinnelig kommer jeg fra Meløy, men min reise har blant annet ført meg til juridiske studier ved Universitetet i Bergen. Idag bor jeg i Oslo, sammen med mannen min, men vi er så heldig at vi har et hus på Meløy og kan tilbringe noe tid der hjemme.

Jeg er uteksaminert som jurist ved juridisk fakultet i Bergen 2008. Jeg har vært tilknyttet helsevesenet på hel – og deltid i ca. 20 år. Jeg har også studert helserett ved Universitetet i Oslo. Nå er jeg her for å dele kunnskap om helsejuss . Det er et morsomt og levende fag, som angår oss alle. Eller er det bare oss jurister som synes juss er morsomt? Det er relevant for oss alle, på omtrent alle av livets felt og rettsområdene blir stadig mer kompliserte. Det gjelder også helseretten.

I mine kommende spalter vil jeg belyse ulike temaer innen helsejuss, fra pasientrettigheter og helsepersonells ansvar, til aktuelle juridiske saker som påvirke vår helserettslige hverdag og det medisinske landskapet i form administrativt arbeid. Ikke nøl med å sende inn spørsmål eller emner dere ønsker jeg skal dekke i kommende spalter.

Grete Tvenning